AKCJA REINTEGRACJA II

Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój wraz z Regionalnym Centrum Wspierania inicjatyw Pozarządowych realizuje projekt „AKCJA REINTEGRACJA II”

Celem głównym jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno-zawodowej wśród 60 osób (33 kobiet, 27 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

Kryteria obowiązkowe:

 • osoby powyżej 15 roku życia;
 • zarejestrowane w Urzędzie Pracy i sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy (III profil pomocy) lub bierne zawodowo;
 • zamieszkałe na terenie obszaru realizacji projektu.

Kryteria premiujące:

 • osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujące obszary wiejskie;
 • osoby z niepełnosprawnością znaczną lub umiarkowaną;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
 • osoby lub rodziny, które doświadczają przemocy w rodzinie;
 • osoby uzależnione (alkoholizm lub narkomania);
 • osoby po zwolnieniu z zakładu karnego.

Obszar realizacji: 

Gminy miejskie: Nowa Ruda Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna, Duszniki Zdrój, Kłodzko, Kudowa Zdrój, Polanica Zdój.

Gminy wiejskie: Nowa Ruda,  Dzierżoniów Łagiewniki, Kłodzko, Lewin Kłodzki, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice.

Gminy miejsko-wiejskie: Niemcza, Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Bardo, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok.

Projekt zakłada następujące rodzaje wsparcia:

 1. Ścieżka reintegracji społecznej Indywidualny Plan Rozwoju- diagnostyka kapitału społecznego, w tym doświadczeń zawodowych, umiejętności, predyspozycji.
 2. Coaching-wsparcie w rozwoju społeczno-zawodowym.
 3. Warsztaty- Rozwój kompetencji społeczno-zawodowych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz motywowanie do podjęcia zatrudnienia.
 4. Poradnictwo specjalistyczne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej.
 5. Kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje i kompetencje niezbędne na rynku pracy.
 6. Staże.
 7. Zatrudnienie socjalne podnoszące zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, poprawa dostępu do usług reintegracji zawodowej i społecznej w ramach istniejącego Centrum Integracji Społecznej.

Okres realizacji: 01.11.2017r.-31.10.2019r.

Uczestnicy/czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieli możliwość:

 • podniesienia kwalifikacji, umiejętności, kompetencji społecznych
  i zawodowych;
 • zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności umożliwiających dostosowanie się do wymagań rynku i otoczenia;
 • zmianę swojej trudnej sytuacji życiowej poprzez przygotowanie do trwałego zatrudnienia;

Dokumenty związane z Projektem:

Umowa o uczestnictwie osoby

Deklaracja uczestnictwa i Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie dotyczące bierności zawodowej

Oświadczenie dotyczące przesłanki do bierności

Oświadczenie o zamieszkaniu

Oświadczenie o numerze konta bankowego

Oświadczenie PO-PŻ

Regulamin projektu

Projekt „Akcja Reintegracja II” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa
9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja).

Całkowita wartość projektu: 1 627 773,74 zł
Kwota dofinansowania UE: 1 526 031,02 zł