Centrum Integracji Społecznej: Chcę Być … czyli odkrywamy życie na nowo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych od 1 września 2021r. jako partner realizuje projekt „Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być… czyli odkrywamy życie na nowo”

Realizacja projektu:

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej – lider projektu oraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu – partner projektu.

Okres realizacji projektu:
01.09.2021 r. – 30.06.2023r.

Celem projektu jest wzrost w okresie IX.2021 r. – VI.2023 r. szans na zatrudnienie lub samozatrudnienie a następnie utrzymanie trwałej aktywności społeczno-zawodowej 104 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powiatów: Miasto Wałbrzych, wałbrzyski, świdnicki, kłodzki, dzierżoniowski.

Problemem, na który odpowiada projekt jest niska zdolność osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu do aktywnej integracji społeczno-zawodowej, a tym samym do trwałego wychodzenia z wykluczenia społecznego.

 Projekt skierowany jest do:

 1. 104 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osoby pozostające bez zatrudnienia wymagające w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej,
 2. otoczenia osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu) – 20 osób.

Kryteria dostępu – obowiązkowe:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • osoby zamieszkujące: Miasto Wałbrzych, powiat wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski, kłodzki,
 • osoby mające ukończone 18 lat.

Kryteria premiujące:

 • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
 • osoby zamieszkujące obszar rewitalizacji-minimum 50 % grupy docelowej osoby zamieszkujące tereny objęte programem rewitalizacji,
 • osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ 2014-2020,
 • osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego lub z nieaktualnymi kwalifikacjami.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia:

W ramach udziału w projekcie uczestnicy/uczestniczki zostaną objęci formami wsparcia w zależności od zakwalifikowania ich do poszczególnej ścieżki. Każdorazowo pierwszą formą wsparcia dla każdego uczestnika/ uczestniczki będzie usługa o charakterze społecznym: coaching bądź animacja.

Ścieżka społeczna:

 1. opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju,
 2. animacja,
 3. wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej (w przypadku osób z niepełnosprawnością),
 4. poradnictwo specjalistyczne – prawne, rodzinne i psychologiczne,
 5. udział w zajęciach klubu wolontariusza,

 Ścieżka stażowa:

 1. opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju,
 2. coaching i animacja,
 3. wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej (w przypadku osób z niepełnosprawnością),
 4. wsparcie trenera pracy,
 5. kurs kompetencji społecznych,
 6. poradnictwo specjalistyczne – prawne, rodzinne i psychologiczne,
 7. udział w zajęciach klubu wolontariusza,
 8. udział w kursie zawodowym,
 9. podjęcie stażu,

Ścieżka CIS:

 1. opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju,
 2. coaching i animacja,
 3. wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej (w przypadku osób z niepełnosprawnością),
 4. wsparcie trenera pracy,
 5. kurs kompetencji społecznych,
 6. poradnictwo specjalistyczne – prawne, rodzinne, psychologiczne,
 7. udział w zajęciach klubu wolontariusza,
 8. udział w kursie zawodowym,
 9. podjęcie zatrudnienia socjalnego;
 10. Dokumenty do pobrania:
 11. Formularz rekrutacyjny dla uczestników projektu
 12. Deklaracja uczestnictwa dla uczestników projektu
 13. Wniosek podmiotu przyjmującego na staż z programem

Projekt „Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu: Chcę Być… czyli odkrywamy życie na nowo” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja)

Całkowita wartość projektu: 5 200 998,51 zł
Kwota dofinansowania UE: 4 403 642,31 zł