Czym jest przedsiębiorstwo społeczne?

Status przedsiębiorstwa społecznego* może uzyskać podmiot, który spełni łącznie następujące warunki:

1. Musi prowadzić działalność gospodarczą zarejestrowaną w KRS lub działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność oświatową lub kulturalną w rozumieniu art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), lub działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.), której celem jest:

a) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
– zatrudnienie co najmniej 50%:

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub osób bezrobotnych, lub absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub osób ubogich pracujących, lub osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, lub osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich

albo

zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

b) realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w pkt a, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie  co najmniej 20%.

2. Zyski lub nadwyżki finansowe przeznacza na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego, prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.

3. Jest zarządzane na zasadach demokratycznych (współzarządzaniu) – akcjonariacie pracowniczym lub partycypacji pracowników.

4. Wynagrodzenie wszystkich pracowników, w tym zarządzających, są ograniczone limitami, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5. Zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną co najmniej 3 osoby w wymiarze czasu pracy min. ¼ etatu, a przy umowach cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godz. pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w warunku nr 1.

* Definicja z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, wersji obowiązującej od 09.01.2018 do 30.07.2019, obowiązującej podmioty ubiegające się o status przedsiębiorstwa społecznego na obszarze Dolnego Śląska.

Wsparcie w postaci dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, przyznawane jest

  • przedsiębiorstwom społecznym, które już istnieją, ale dążą do rozwoju poprzez stworzenie nowych miejsc pracy,
  • nowopowstałym, zakładającym się przedsiębiorstwom społecznym,
  • podmiotom, które już istnieją, jednak do tej pory nie posiadały statusu przedsiębiorstwa społecznego, ponieważ nie spełniały odpowiednich dla niego kryteriów, a które teraz przekształcać się będą w przedsiębiorstwa społeczne.

Przykłady przedsiębiorstw społecznych, które otrzymały wsparcie OWES we Wrocławiu