DOBRA PRACA 2 – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej

Nawet do 12 miesięcy subsydiowanego zatrudnienia w przedsiębiorstwach i podmiotach ekonomii społecznej, a także szkolenia, poradnictwo i inne możliwości rozwoju. To wszystko dla uczestników projektu, potrzebujących wsparcia społeczno-zawodowego, by wejść lub wrócić na rynek pracy.

Projekt skierowany jest do grupy 39 osób (21K, 18M) zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru woj. dolnośląskiego, które ukończyły 18 lat.

Wśród uczestników znaleźć się mogą osoby wymagające w pierwszej kolejności wsparcia w postaci aktywizacji społecznej, znajdujące się w bardzo niekorzystnej lub szczególnie niekorzystnej sytuacji, a także osoby:

  1. bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, lub
  2. bierne zawodowo,

pozostające bez zatrudnienia z powodu zagrożenia wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Pierwszeństwo do udziału  w projekcie mają osoby i rodziny:

  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
  • korzystające z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pośrednio, projekt kierowany jest do pracodawców – przedsiębiorców, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych – którzy będą przyjmowali uczestników na zatrudnienie subsydiowane lub zatrudnienie subsydiowane wraz z wyposażeniem/doposażeniem stanowiska pracy. W ramach projektu, pracodawcy mogą otrzymać wsparcie w postaci refundacji kosztów doposażenia istniejących i wyposażenia nowych stanowisk pracy, a także refundację kosztów subsydiowanego zatrudnienia uczestnika projektu.

Projekt umożliwia wspieranie uczestników poprzez:

• ścieżka reintegracji społecznej społecznej – Indywidualny Plan Rozwoju – opracowana indywidualnie na potrzeby uczestnika ścieżka rozwoju oparta o diagnostykę jego kapitału społecznego: doświadczenia zawodowe, umiejętności i predyspozycje;
• warsztaty wyjazdowe i stacjonarne – rozwój kompetencji społeczno-zawodowych oraz motywowanie do podjęcia zatrudnienia;
• doradztwo/poradnictwo specjalistyczne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej;
• kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje i kompetencje niezbędne na rynku pracy;
• nawet do 12 miesięcy subsydiowanego zatrudnienia, w szczególności w podmiotach ekonomii społecznej, na stanowiskach pracy na terenie woj. dolnośląskiego – z możliwością przedłużenia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie;
• coaching i animacja lokalna – wsparcie w rozwoju społeczno-zawodowym oraz budowania sieci wsparcia lokalnego.

Projekt realizowany jest od 01.04. 2020 do 31.03.2022

Więcej informacji:

Biuro we Wrocławiu:  ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław

informacje dla Uczestników/czek – Aleksandra Arasiewicz, Agnieszka Olejarz – tel. (71) 796 30 00

informacje dla Pracodawców – Aleksandra Rak – tel. 796 82 70 00

e-mail: rekrutacja@rcwip.pl

 

DOKUMENTY PROJEKTOWE:

REGULAMIN

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „DOBRA PRACA 2 – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” – aktualizacja z dn. 01.08

PAKIET DLA KANDYDATA – ETAP REKRUTACJI

Formularz rekrutacyjny/zgłoszeniowy do udziału do projekcie „DOBRA PRACA 2 – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej”

PAKIET DLA PRACODAWCY – ETAP REKRUTACJI

Wniosek pracodawcy – Wniosek o zawarcie umowy na organizację subsydiowanego zatrudnienia lub wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem – aktualizacja z dn. 01.11

Załączniki niezbędne do Wniosku (zip) – aktualizacja z dn. 01.11

PAKIET DLA UCZESTNIKA PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO PROJEKTU

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „DOBRA PRACA 2 – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej”  – dla uczestnika/czki

Umowa o uczestnictwie w projekcie „DOBRA PRACA 2 – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” – dla uczestnika/czki

PAKIET DLA PRACODAWCY – ETAP PODPISYWANIA UMÓW

Wzory umów wraz z załącznikami (zip) – aktualizacja z dn. 01.11

 

Całkowita wartość projektu: 2 053 908,60 zł
Kwota dofinansowania UE: 1 951 213,17 zł


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja).