Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z dniem 1 września 2023 roku rozpoczęło realizację projektu pn.: „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu”

CELEM GŁÓWNYM projektu jest rozwój systemu wspierania ekonomii społecznej, na terenie subregionu wrocławskiego i miasta Wrocław, w okresie od 01.09.2023r. do 31.08.2026r., który obejmie:

 1. zwiększenie poziomu zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w trwałych i stabilnych przedsiębiorstwach społecznych;
 2. wsparcie co najmniej 80 podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych(PS);
 3. wzmocnienie współpracy PES i PS ze społecznością lokalną oraz otoczeniem instytucjonalnym i gospodarczym podmiotów ekonomii społecznej, w tym w zakresie świadczenia przez PES i PS usług społecznych.

Projekt skierowany jest do:

 • 118 osób fizycznych, w tym:
  – 30 osób chcących założyć działalność w sektorze ekonomii społecznej (ES) i/lub stanowiących otoczenie sektora ES,
  – 88 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodne z art.2 ust.6 Ustawy o ekonomii społecznej, w tym pierwszeństwo mają osoby z art. 2 pkt 6 lit. b, d, e, g, h, i, i ustawy o ES.
 • 112 podmiotów, w tym:
  – 80 PES i PS (zgodnie z Ustawą o ES),
  – 12 podmiotów uprawnionych do tworzenia PS, z wyłączeniem PES i PS (Grupa b1), w tym JST i ich jednostki organizacyjne,
  – 20 podmiotów z otoczenia sektora ES (inne niż wymienione w Grupie B1 i B2, w tym publiczne służby zatrudnienia i inne instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, podmioty nauki i biznesu.

Obszar realizacji projektu:
– subregion wrocławski i m. Wrocław (powiat: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski oraz miasto Wrocław na prawach powiatu)
– 20% odbiorców mogą stanowić osoby i podmiotu z reszty woj. dolnośląskiego

W ramach projektu zaplanowano działania:
1. Animacja lokalna, polegająca na upowszechnianiu idei i zasad ekonomii społecznej, pobudzaniu aktywności społecznej w społecznościach lokalnych oraz inicjowaniu i rozwoju międzysektorowych partnerstw lokalnych;
2. Tworzenie PES i PS, w tym wsparcie prowadzonej przez nie działalności;
3. Wzmacnianie potencjału PS oraz udzielania im wsparcia biznesowego;
4. Wsparcie PES i PS w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
5. Wsparcie finansowe na tworzenia miejsc pracy w PS;
6. Wsparcie finansowe na utrzymanie miejsce pracy, udzielane łącznie ze stawką na utworzenie miejsca pracy, udzielane na okres 12 miesięcy;
7. Wsparcie działań reintegracyjnych podejmowanych przez PS obejmujące zarówno reintegrację zawodową jak i społeczną, w tym m.in. finansowanie realizacji indywidualnych planów reintegracji (IPR) zgodnie z Ustawą o ES.

Trwałym efektem działań projektu będzie m.in.:
– udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie minimum 88 nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych;
– poprawa sytuacji społecznej u minimum 118 osób po zakończeniu projektu;
– utworzenie minimum 88 miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Projekt „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021- 2027 (Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie 7.5 Aktywna integracja)

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Całkowita wartość projektu: 11 802 857,14 zł
Kwota dofinansowania UE: 11 492 681,88 zł