Dolny Śląsk – dobra praca 2

Oferujemy płatne staże w przedsiębiorstwach i podmiotach ekonomii społecznej, a także wsparcie osobiste – szkolenia, doradztwo specjalistyczne i coaching.

Projekt zakłada bezpośrednią i indywidualną pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem. Poprzez wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji miękkich oraz staże dopasowane do indywidualnych zainteresowań i potrzeb uczestników projektu, zyskują oni możliwość podniesienia swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych. W konsekwencji uzyskują szansę wejścia lub powrotu na rynek pracy.

 

Projekt kierowany jest do  39 osób (21K,18M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa dolnośląskiego.

Wśród uczestników znaleźć się mogą osoby, wymagające w pierwszej kolejności wsparcia w postaci aktywizacji społecznej, w tym m.in. osoby:

  1. bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, lub
  2. bierne zawodowo,

pozostające bez zatrudnienia z powodu zagrożenia wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

 

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby lub rodziny:

  1. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
  2. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospraw., z niepełnosprawnośią sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych)

Pośrednio, projekt kierowany jest do pracodawców (w tym zwłaszcza do przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej), którzy będą przyjmowali uczestników na staże.

 

Oferujemy następujące rodzaje wsparcia:

  • Ścieżka reintegracji społecznej Indywidualny Plan Rozwoju- diagnostyka kapitału społecznego,w tym doświadczeń zawodowych, umiejętności,predyspozycji
  • Warsztaty–Rozwój kompetencji społeczno-zawodowych oraz ABC poszykujących pracy dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz motywowanie do podjęcia zatrudnienia
  • Doradztwo/Poradnictwo m.in psychologiczne,prawne,rodzinne
  • Kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje i kompetencje niezbędne na rynku pracy
  • 6-miesięczne, płatne staże w przedsiębiorstwach i podmiotach ekonomii społecznej na stanowiskach pracy na terenie woj. dolnośląskiego – z możliwością podjęcia zatrudnienia po zakończeniu wsparcia;
  • Coaching i animacja lokalna-wsparcie w rozwoju społeczno-zawodowym oraz budowania sieci wsparcia lokalnego

Dla podmiotów przyjmujących na staż oferujemy refundację kosztów realizacji stażu oraz wynagrodzenia opiekuna stażu.

Projekt realizowany jest od 01.09.2021 r. do 30.06.2023 r.

 

Więcej informacji:

Biuro w Wałbrzychu: ul. Beethovena 1-2, 58-300, Wałbrzych

Agnieszka Szuba, tel./fax (74) 665 11 11

Biuro we Wrocławiu:  ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław

informacje dla Uczestników/czek – Aleksandra Arasiewicz, Agnieszka Olejarz – tel. (71) 796 30 00

informacje dla podmiotów przyjmujących na staż – Aleksandra Rak – tel. 796 82 70 00

e-mail: rekrutacja@rcwip.pl

 

REGULAMIN

DŚDP2_ 2021-2023_ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

DŚDP2_ 2021-2023_ Zał.1 Zasady realizacji staży

 

 

Całkowita wartość projektu: 1 933 392,00 zł
Kwota dofinansowania UE: 1 643 242,00 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja)