Dolny Śląsk – dobra praca

Oferujemy płatne staże lub subsydiowane zatrudnienie w przedsiębiorstwach i podmiotach ekonomii społecznej, a także wsparcie osobiste – szkolenia, doradztwo specjalistyczne i coaching.

Projekt zakłada bezpośrednią i indywidualną pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem. Dzięki bogatej ofercie staży, dopasowanych do potrzeb pracowników miejsc pracy, szkoleń oraz wsparcia, uczestnicy projektu zyskują możliwość podniesienia swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz społecznych, a w konsekwencji uzyskują szansę wejścia  lub powrotu na rynek pracy.

Projekt kierowany jest do  60 osób (36K, 24M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa dolnośląskiego, powyżej 15 roku życia.

Wśród uczestników znaleźć się mogą osoby wymagające w pierwszej kolejności wsparcia w postaci aktywizacji społecznej, znajdujące się w bardzo niekorzystnej lub szczególnie niekorzystnej sytuacji, a także osoby:

  1. bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, lub
  2. bierne zawodowo,

pozostające bez zatrudnienia z powodu zagrożenia wykluczeniem społecznym lub ubóstwem.

Pierwszeństwo do udziału  w projekcie mają osoby i rodziny:

  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  • o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),
  • zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych,
  • korzystające z pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Ponadto, ze wsparcia skorzystać mogą osoby znajdujące się w najbliższym otoczeniu uczestników projektu, w zakresie niezbędnym dla udzielenia wsparcia właściwym uczestnikom projektu.

Pośrednio, projekt kierowany jest do pracodawców (w tym zwłaszcza do przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej), którzy będą przyjmowali uczestników na zatrudnienie subsydiowane lub zatrudnienie subsydiowane wraz z wyposażeniem/doposażeniem stanowiska pracy lub na staże.

W ramach projektu można otrzymać następujące formy wsparcia:

• ścieżka reintegracji społecznej – Indywidualny Plan Rozwoju – opracowana indywidualnie na potrzeby uczestnika ścieżka rozwoju oparta o diagnostykę jego kapitału społecznego: doświadczenia zawodowe, umiejętności i predyspozycje;
• udział w wyjazdowych Warsztatach Kompetencji Społecznych rozwijających kompetencje społeczno-zawodowe oraz motywujących do podjęcia zatrudnienia;
• doradztwo/poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne, rodzinne i prawne;
• kursy i szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje i kompetencje niezbędne na rynku pracy;
3-miesięczne, płatne staże w przedsiębiorstwach i podmiotach ekonomii społecznej – z możliwością podjęcia zatrudnienia po zakończeniu wsparcia;
nawet do 12 miesięcy subsydiowanego zatrudnienia, w szczególności w podmiotach ekonomii społecznej, na stanowiskach pracy na terenie woj. dolnośląskiego – z możliwością przedłużenia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie;
• coaching i animacja lokalna – wsparcie w rozwoju społeczno-zawodowym oraz w budowaniu sieci wsparcia lokalnego.

Dla Pracodawców oferujemy refundację doposażenia istniejących i wyposażenia nowych stanowisk pracy, w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem uczestników projektu.

Projekt realizowany jest od 01.04.2020 r. do 30.06.2023 r.

Więcej informacji:

Biuro w Wałbrzychu: ul. Beethovena 1-2, 58-300, Wałbrzych

Agnieszka Szuba, tel./fax (74) 665 11 11

Biuro we Wrocławiu:  ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław

informacje dla Uczestników/czek – Aleksandra Arasiewicz, Agnieszka Olejarz – tel. (71) 796 30 00

informacje dla Pracodawców – Aleksandra Rak – tel. 796 82 70 00

e-mail: rekrutacja@rcwip.pl

 

DOKUMENTY PROJEKTOWE:

REGULAMIN

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Dolny Śląsk – dobra praca”

Załącznik nr 1 – Zasady realizacji staży w ramach Projektu „Dolny Śląsk – dobra praca”

Załącznik nr 2 – Regulamin dotyczący zasad udzielania wsparcia w postaci subsydiowanego zatrudnienia lub wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem w ramach Projektu „Dolny Śląsk –dobra praca” – aktualizacja z dn. 01.08

PAKIET DLA KANDYDATA – ETAP REKRUTACJI

Formularz rekrutacyjny/zgłoszeniowy do udziału do projekcie „Dolny Śląsk – dobra praca” – dla kandydata/ki

PAKIET DLA PRACODAWCY – ETAP REKRUTACJI

Wniosek pracodawcy – Wniosek o zawarcie umowy na organizację subsydiowanego zatrudnienia lub wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem – aktualizacja z dn. 01.11

Pakiet załączników (zip)

PAKIET DLA UCZESTNIKA PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO PROJEKTU

Deklaracja uczestnictwa w projekcie „Dolny Śląsk – dobra praca”  – dla uczestnika/czki

Umowa o uczestnictwie w projekcie „Dolny Śląsk – dobra praca”  – dla uczestnika/czki

PAKIET DLA PRACODAWCY – ETAP PODPISYWANIA UMÓW

Wzory umów wraz z załącznikami (zip) – aktualizacja z dn. 01.11

 

Całkowita wartość projektu: 4 923 390,35 zł
Kwota dofinansowania UE: 4 658 090,35 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja)