Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław

Czym się zajmujemy?

Naszą misją jest wsparcie Ekonomii Społecznej na terenie subregionu Wrocławskiego. Cel ten realizujemy poprzez podnoszenie kwalifikacji oraz potencjału organizacji pozarządowych oraz łączenie tego środowiska z przedsiębiorstwami społecznymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesem. Nasze działania skierowane są zarówno do grup nieformalnych – jak i organizacji działających od wielu lat. Dla podmiotów ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja społeczna. W Dolnośląskim Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej (DOWES) wspomagamy tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS), wspieramy inicjatywy nieformalnych grup oraz zapewniamy pomoc dla już istniejących PES i PS. Dzięki temu umożliwiamy w szczególności osobom wykluczonym  powrót na rynek pracy, przez co przeciwdziałamy ich marginalizacji i dalszemu wykluczeniu społecznemu. Dążymy do ekonomizacji PES (stowarzyszeń, fundacji) – by tworzyły miejsca pracy i prowadziły działalność odpłatną i gospodarczą. Wspieramy również samorządy w zakresie wdrażania społecznie odpowiedzialnych zamówień, pokazujemy dobre praktyki oraz pomagamy w rozwoju trzeciego sektora poprzez działania animacyjne.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych:

 • Pomoc w uruchomieniu działalności odpłatnej i gospodarczej – poprzez organizację szkoleń, cykli warsztatów oraz ukazywanie dobrych praktyk;
 • Organizowanie konferencji, wykładów i spotkań branżowych – w celu poszerzenia sieci kontaktów i pomoc w dotarciu do beneficjentów i partnerów;
 • Organizacja wizyt studyjnych – mających na celu ukazanie konkretnych przykładów działających podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych;
 • Wsparcie finansowe – w postaci bezzwrotnych dotacji na utworzenie miejsca pracy w istniejącej lub nowej organizacji pozarządowej. Dotacja wynosi średnio 20.000 złotych na jedno utworzone miejsce pracy, zaś maksymalnie do 130.000 złotych na organizację.
 • Organizacja szkoleń i warsztatów w tematach:

-zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowych;

-zagadnienia związane z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

-kadry i finanse w organizacji pozarządowej, metody pozyskiwania środków;

-szkolenia miękkie np.: komunikacja, asertywność, budowanie zespołu, rozwiazywanie konfliktów;

Przykłady działań:

 • Letnia Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej – 3-dniowe szkolenie wyjazdowe  mające na celu rozwój kompetencji liderskich wśród przedstawicieli lokalnych środowisk i osób działających w organizacjach pozarządowych na polu Ekonomii Społecznej;
 • Cykl Szkoleniowy „Śladami Wrocławskich Spółdzielni Socjalnych” – seria warsztatów poszerzających wiedzę o działalności odpłatnej w organizacjach pozarządowych, połączonych z wizytami studyjnymi we Wrocławskich spółdzielniach socjalnych;
 • Wykład profesora Tomasza Arciszewskiego z George Mason University dotyczący zastosowania kreatywnych i innowacyjnych metod zarządzania w Przedsiębiorstwach Społecznych;
 • Warsztaty z zakresu kadr i księgowości podnoszące kompetencje członków NGO;
 • Wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej Szklany Świat ilustrująca praktyczny wymiar działania przedsiębiorstwa społecznego;
 • Przyznanie ponad 30 dotacji na utworzenie miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych, fundacjach i stowarzyszeniach na terenie działania DOWES.

Wsparcie w ramach DOWES oferowane jest bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Telefon : 71 796 30 00

e-mail: dowes@rcwip.pl

www: www.rcwip.pl

W naszym biurze: ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław ( wejście od strony ulicy Świdnickiej)

Szczegółowe informacje i aktualne dokumenty

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).

Całkowita wartość projektu: 7 508 218,96 zł
Kwota dofinansowania UE: 7 212 058,68 zł