Dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Kto może ubiegać się o uzyskanie wsparcia finansowego na nowe miejsca pracy:
– organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenie, kościoły);
– spółdzielnie socjalne;
– spółki non-profit;
– samorządy lokalne, które chcą założyć przedsiębiorstwo społeczne;
– liderzy, grupy lokalne, które chcą założyć przedsiębiorstwo społeczne,
działający w subregionie wrocławskim (powiaty: m. Wrocław, wrocławski, trzebnicki, wołowski, oławski, średzki, strzeliński, oleśnicki, milicki).

Na co udzielane są środki finansowe?
Środki przyznawane są na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych – stowarzyszeniach, spółdzielniach, spółkach non-profit i innych podmiotach, które spełniają określone kryteria dotyczące m.in. zarządzania i zatrudniania. Więcej informacji o nich znajdziesz tutaj.
Wsparcie finansowe udzielane jest na:
– utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie przedsiębiorstwa społecznego;
– utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym;
– utworzenie nowych miejsc pracy w Podmiocie Ekonomii Społecznej (który nie został zweryfikowany jako przedsiębiorstwo społeczne przez OWES), wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.
Można uzyskać dotację oraz wsparcie pomostowe, albo samo wsparcie pomostowe bez dotacji.

Wysokość bezzwrotnego wsparcia na miejsce pracy (maksymalnie 10 dotacji na podmiot):
– dotacje – 21 020,00 zł na jedno miejsce pracy,
– wsparcie pomostowe (do 12 mies. x do 1600,00 zł/os,
Wymagane utrzymanie miejsca pracy na 1/4 etatu na umowę o pracę w okresie od 13 do 19 miesięcy w zależności od okresu na jakie zostanie przyznane wsparcie pomostowe. Miejsce pracy ma zostać utrzymane przez okres 7 miesięcy po zakończeniu wsparcia finansowego, np.:
– dotacja + pomostówka na okres 6 miesięcy= trwałość na okres 13 miesięcy;
– dotacja + pomostówka na okres 12 miesięcy= trwałość na okres 19 miesięcy.

Dotacje – środki można przeznaczyć w szczególności na zakup:
– składników majątku trwałego (środki trwałe) wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia;
– wyposażenia (np. meble, garnki, lampy, drobny sprzęt AGD i RTV) wraz z kosztami dostawy (transportu), instalacji i uruchomienia;
– dostosowania lub adaptacji (prace remontowo – wykończeniowe budynków i pomieszczeń), pod warunkiem, że koszty te pozostają w bezpośrednim związku z celami i realizacją przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem;
– materiałów i surowców do prowadzenia i/lub wykonania usług objętych prowadzoną działalnością;
– wartości niematerialnych i prawnych;
– środków transportu, pod warunkiem, że nie będą służyły wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie drogowego transportu towarów.

Wsparcie pomostowe – środki otrzymane w ramach wsparcia mogą zostać wydatkowane na pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności, m.in. na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, zapłatę danin publicznoprawnych, z wyjątkiem kar i grzywien, koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzona działalność), koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę), koszty opłat telekomunikacyjnych, koszty usług księgowych, koszty związane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością.

Kogo można zatrudnić na nowoutworzonym miejscu pracy? Dla kogo dotacje?
Wsparcie finansowe (dotacje) udzielane jest na utworzenie nowych miejsc pracy m.in. dla osób:
1) bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy,
2) o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 43 z 2011 r., poz.225 z póz. zm.):
– bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
– uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
– uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
– chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
– długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
– zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
-uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
– osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Skontaktuj się z personelem projektu, aby ustalić, w jaki sposób udokumentować przynależność osoby do jednej z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, do której adresowany jest projekt.

Dodatkowe wsparcie w ramach projektu:
– szkolenia z zakresu: aspektów prawnych prowadzenia działalności, biznesplan, zarządzanie, zatrudnianie, marketing w podmiotach ekonomii społecznej;
– szkolenia i kursy zawodowe nakierowane na zdobycie konkretnych kompetencji/kwalifikacji dla osób, które będą zatrudnione w Przedsiębiorstwie Społecznym;
– wsparcie przy rejestracji organizacji, przy tworzeniu biznesplanów, szukaniu źródeł finansowania, pożyczek, zamówień, ofert przetargowych,
– wsparcie merytoryczne (księgowość, kwestie prawne i marketingowe) po rozpoczęciu działalności.

Przykładowe branże:

– gastronomia i catering;

– usługi remontowo-budowlane, wykończeniowe, meblarskie, porządkowe;

– produkcja gadżetów i materiałów reklamowych i promocyjnych, rękodzieło;

– szkolenia i edukacja, w tym prowadzenie żłobków i przedszkoli;

– rehabilitacja i fizjoterapia;

 

Gdzie można nas znaleźć:

71 796 30 00,

dowes@rcwip.pl,

Wrocław, ul. Mennicza 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.

Nabór w trybie ciągłym. KLIKNIJ po szczegóły.