DOWES

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Czym się zajmujemy?

Naszą misją jest wsparcie Ekonomii Społecznej na terenie subregionu Wrocławskiego. Cel ten realizuje poprzez podnoszenie kwalifikacji oraz potencjału organizacji pozarządowych oraz łączenie tego środowiska z przedsiębiorstwami społecznymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesem. Nasze działania skierowane są zarówno do grup nieformalnych – jak i organizacji działających od wielu lat. Dla podmiotów ekonomii społecznej istotne znaczenie – obok celu gospodarczego – ma misja społeczna. W Dolnośląskim Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej (DOWES) wspomagamy tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES) i przedsiębiorstw społecznych (PS), wspieramy inicjatywy nieformalnych grup oraz zapewniamy pomoc dla już istniejących PES i PS. Dzięki temu umożliwiamy w szczególności osobom wykluczonym  powrót na rynek pracy, przez co przeciwdziałamy ich marginalizacji i dalszemu wykluczeniu społecznemu. Dążymy do ekonomizacji PES (stowarzyszeń, fundacji) – by tworzyły miejsca pracy i prowadziły działalność odpłatną i gospodarczą. Wspieramy również samorządy w zakresie wdrażania społecznie odpowiedzialnych zamówień, pokazujemy dobre praktyki oraz pomagamy w rozwoju trzeciego sektora poprzez działania animacyjne.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych:

 • Pomoc w uruchomieniu działalności odpłatnej i gospodarczej – poprzez organizację szkoleń, cykli warsztatów oraz ukazywanie dobrych praktyk;
 • Organizowanie konferencji, wykładów i spotkań branżowych – w celu poszerzenia sieci kontaktów i pomoc w dotarciu do beneficjentów i partnerów;
 • Organizacja wizyt studyjnych – mających na celu ukazanie konkretnych przykładów działających podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych;
 • Wsparcie finansowe – w postaci bezzwrotnych dotacji na utworzenie miejsca pracy w istniejącej lub nowej organizacji pozarządowej. Dotacja wynosi średnio 20.000 złotych na jedno utworzone miejsce pracy, zaś maksymalnie do 130.000 złotych na organizację.
 • Organizacja szkoleń i warsztatów w tematach:
 • zagadnienia związane z zakładaniem i prowadzeniem organizacji pozarządowych;
 • zagadnienia związane z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 • kadry i finanse w organizacji pozarządowej, metody pozyskiwania środków;
 • szkolenia miękkie np.: komunikacja, asertywność, budowanie zespołu, rozwiazywanie konfliktów;

Przykłady działań:

 • Letnia Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej – 3-dniowe szkolenie wyjazdowe  mające na celu rozwój kompetencji liderskich wśród przedstawicieli lokalnych środowisk i osób działających w organizacjach pozarządowych na polu Ekonomii Społecznej;
 • Cykl Szkoleniowy „Śladami Wrocławskich Spółdzielni Socjalnych” – seria warsztatów poszerzających wiedzę o działalności odpłatnej w organizacjach pozarządowych, połączonych z wizytami studyjnymi we Wrocławskich spółdzielniach socjalnych;
 • NGO Business Meeting – cyklicznie organizowane spotkania sieciujące mające na celu łączenie przedsiębiorców i przedstawicieli strefy NGO;
 • Wykład profesora z George Mason University dotyczący zastosowania kreatywnych i innowacyjnych metod zarządzania w Przedsiębiorstwach Społecznych;
 • Warsztaty z zakresu kadr i księgowości podnoszące kompetencje członków NGO;
 • Wizyta studyjna w Spółdzielni Socjalnej Szklany Świat ilustrująca praktyczny wymiar działania przedsiębiorstwa społecznego;
 • Przyznanie ponad 30 dotacji na utworzenie miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych, fundacjach i stowarzyszeniach na terenie działania DOWES.