LIDERZY DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Różnorodności Społecznej UP-DATE oraz Stowarzyszeniem Diversja i współfinansowany z budżetu Gminy Wrocław.

Czas trwania: 01.05.2018 – 31.12.2018

Budżet projektu:
53 175,00 zł, w tym:
– dotacja: 27 000 zł (RCWIP: 9 275 zł; DIVERSJA: 9 000 zł; UP-DATE: 8 725 zł)
– finansowy wkład własny: 700 zł (po stronie RCWIP)
– osobowy wkład własny: 25 475 zł (RCWIP: 7 850 zł; DIVERSJA: 13 300 zł; UP-DATE: 4 325 zł)

Źródło finansowania:
– Gmina Wrocław
– Środki własne

Cel główny:
– zwiększenie wiedzy i świadomości co najmniej 360 mieszkańców Wrocławia (w tym co najmniej 160 uczniów i uczennic wrocławskich szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych) na temat tolerancji, praw człowieka i dialogu międzykulturowego w okresie 1 maja – 31 grudnia 2018 r.

Zrealizowane działania:
1. a) Został zorganizowany dla przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych zamieszkujących Wrocław cykl warsztatów kompetencji społecznych (2 warsztaty dwudniowe i 1 warsztat jednodniowy) przygotowujących do pełnienia roli Żywych Książek:
– Warsztat kompetencji interpersonalnych – 22-23 września 2018 r.
– Warsztat kompetencji międzykulturowych – 26-27 października 2018 r.
– Storytelling – sztuka opowiadania historii – 1 grudnia 2018 r.
Do udziału w Akademii Liderów Dialogu Międzykulturowego zgłosiło się 19 przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych. W toku rekrutacji i rozmów kwalifikacyjnych ostatecznie do udziału w projekcie zakwalifikowano 15 uczestników. 4 osoby zrezygnowały z udziału w projekcie w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. 4 osoby mimo każdorazowego potwierdzenia swojej obecności nie pojawiły się na żadnym warsztacie, w związku z tym zostały skreślone z listy uczestników. Do grupy zostały dołączone 2 nowe osoby po pierwszym warsztacie, dzięki czemu ostatecznie udział w projekcie ukończyło 13 osób.
Zakres tematyczny warsztatów to m.in. komunikacja interpersonalna, zasady prowadzenia dialogu międzykulturowego i wystąpień publicznych, storytelling, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas rozmów i dyskusji, reagowanie na niewłaściwe zachowania ze strony innych osób. Żywe Książki to osoby pochodzące z grup zagrożonych wykluczeniem i dyskryminacją, które angażują się w projekt nieodpłatnie na zasadach wolontariatu. Opowiadając Czytelnikom swoje historie zmieniają ich nastawienie do świata, innych narodów, wyznań, kultur i mniejszości. Uczestnicy otrzymali niezbędne materiały, przerwy kawowe i ciepły posiłek podczas każdego warsztatu.

b) Zostały zorganizowane na terenie Wrocławia 2 otwarte wydarzenia pt. Żywa Biblioteka/Human Library:
– 23 czerwca 2018 r. Wyspa Słodowa – 4 godziny – 39 uczestników – 61 wypożyczeń
– 14-15 grudnia 2018 r. Mediateka – 16 godzin – 188 uczestników – 309 wypożyczeń
Żywe Biblioteki to wydarzenia organizowane w oparciu o wartości takie jak otwartość, różnorodność i prawa człowieka w celu redukowania uprzedzeń i budowania akceptacji dla inności. Żywa Biblioteka to projekt, który umożliwia Czytelnikom/czkom nieformalny kontakt z przedstawicielami grup społecznych obarczonych stereotypami, uprzedzeniami, wykluczeniem i dyskryminacją. Polega ona na osobistej rozmowie z reprezentantem/tką grupy doświadczającej stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji, która trwa określony czas, zazwyczaj trzydzieści minut. Rozmowa ma luźny charakter: całe wydarzenie, w szczególności spotkanie z Żywą Książką odbywa się w intymnej, przyjaznej atmosferze. Żywa Biblioteka jest miejscem, w którym szczególne rolę mają grupy i osoby spotykające się ze stereotypami, uprzedzeniami, dyskryminacją i wykluczeniem. Pełnią one rolę Żywych Książek. Żywa Biblioteka dotyka problemu dyskryminacji w możliwie najszerszym kontekście. Dlatego Żywe Książki pochodzą z bardzo różnorodnych kultur i środowisk, mają zróżnicowany status społeczny, wyznanie, zawód, odcień koloru skóry, orientację seksualną, status materialny, wykształcenie, sprawność, wiek, poglądy, wygląd. Łączy ich wspólny cel: promowanie praw człowieka i akceptacji wobec inności poprzez przekazanie swojego doświadczenia oraz budowanie dialogu międzykulturowego. Wszystkim uczestnikom wydarzeń został zapewniony poczęstunek. W celu prawidłowej realizacji wydarzeń zostały zakupione i wykonane niezbędne materiały: identyfikatory, karty czytelnika, koszulki z nadrukiem, ankiety ewaluacyjne itp. W obu wydarzeniach wzięli udział uczestnicy Akademii Liderów Dialogu Międzykulturowego: w pierwszym jako Czytelnicy w celu oswojenia się z zasadami projektu, w drugim jako Żywe Książki pod kierunkiem i opieką doświadczonych Żywych Książek. Udział w Żywych Bibliotekach był dobrowolny.

2. a) Zostały zorganizowane w 3 wrocławskich szkołach warsztaty kompetencji międzykulturowych dla młodzieży:
– Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie – 19 października – 36 uczestników
– Zespół Szkół Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji – 8 listopada – 44 uczestników
– Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej – 30 listopada – 40 uczestników
Zakres tematyczny warsztatu to m.in.: tożsamość i postrzeganie samego siebie w społeczeństwie, mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści (w szczególności w internecie). Celem warsztatu jest wzrost wiedzy i świadomości uczniów wrocławskich szkół na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mowy nienawiści oraz przygotowanie do udziału w Żywej Bibliotece. Ostateczny zakres tematyczny został dopasowany do oczekiwań uczestników poszczególnych warsztatów. Zajęcia odbywały się interaktywnymi metodami warsztatowymi angażującymi uczestników w proces edukacyjny i wykorzystującymi nowoczesne technologie. Uczestnikom warsztatów zostały zapewnione materiały dydaktyczne i do prowadzenia zajęć. Każdy warsztat był prowadzony przez doświadczonego trenera oraz we współpracy z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu specjalizującym się w ściganiu przestępstw z nienawiści. Dodatkowo po udziale w Żywej Bibliotece dla każdej grupy został przeprowadzony warsztat podsumowujący w celu omówienia postawy uczniów przed i po Żywej Bibliotece.

b) Został zorganizowany 1 warsztat kompetencji międzykulturowych dla nauczycieli z wrocławskich szkół:
– Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. Filia nr 29 – 5 października 2018 – 12 uczestników.
Do udziału w warsztacie zgłosiło się 23 nauczycieli wrocławskich szkół. Niestety z powodu innych obowiązków szkolnych i nieprzewidzianych okoliczności część z nich nie pojawiła się na warsztacie. Zakres tematyczny warsztatu to m.in.: tożsamość i postrzeganie samego siebie w społeczeństwie, mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści (w szczególności w internecie). Celem warsztatu jest wzrost wiedzy i świadomości nauczycieli z wrocławskich szkół na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mowy nienawiści oraz budowanie dialogu międzykulturowego. Ostateczny zakres tematyczny został dopasowany do oczekiwań uczestników poszczególnych warsztatów. Zajęcia odbywały się interaktywnymi metodami warsztatowymi angażującymi uczestników w proces edukacyjny i wykorzystującymi nowoczesne technologie. Uczestnikom warsztatów zostały zapewnione materiały dydaktyczne i do prowadzenia zajęć. Każdy warsztat był prowadzony przez doświadczonego trenera.

c) Zostały zorganizowane na terenie Wrocławia 4 jednodniowe wydarzenia pt. Żywa Biblioteka/Human Library:
dla nauczycieli wrocławskich szkół:
– Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. Filia nr 29 – 5 października 2018 – 30 uczestników
dla uczniów i uczennic następujących wrocławskich szkół:
– Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie – 19 października 2018 – 44 uczestników
– Zespół Szkół Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji – 8 listopada 2018 – 34 uczestników
– Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej – 30 listopada 2018 – 69 uczestników
3 wydarzenia odbywały się w wybranych wrocławskich szkołach w ścisłej współpracy z dyrektorami i nauczycielami wybranych placówek i były przeznaczone przede wszystkim dla pełnoletnich uczniów wrocławskich szkół (w przypadku uczniów niepełnoletnich wymagana była zgoda rodziców/opiekunów na udział w wydarzeniu), 1 wydarzenie było przeznaczone dla nauczycieli wrocławskich szkół. Wszystkim uczestnikom wydarzeń został zapewniony poczęstunek. W celu prawidłowej realizacji wydarzeń zostały zakupione i wykonane niezbędne materiały: identyfikatory, karty czytelnika, koszulki z nadrukiem, ankiety ewaluacyjne itp. Udział w warsztatach i Żywych Bibliotekach był dobrowolny.

3. Zostały zorganizowane we Wrocławiu 3 warsztaty kompetencji międzykulturowych dla mieszkańców Wrocławia:
– 5-6 października 2018 – Jak rozpoznać mowę nienawiści i jak jej przeciwdziałać – 16h lekcyjnych – 14 uczestników
– 27-28 listopada 2018 – Jak rozpoznać mowę nienawiści i jak jej przeciwdziałać – 16h lekcyjnych – 17 uczestników
– 8 grudnia 2018 – Seksualność bez tabu. Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja – 8h lekcyjnych – 14 uczestników
Zakres tematyczny warsztatu to m.in.: tożsamość i postrzeganie samego siebie w społeczeństwie, mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści (w szczególności w internecie). Celem warsztatu był wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mowy nienawiści oraz budowanie dialogu międzykulturowego. Ostateczny zakres tematyczny był dopasowany do oczekiwań uczestników poszczególnych warsztatów. Zajęcia odbywały się interaktywnymi metodami warsztatowymi angażującymi uczestników w proces edukacyjny i wykorzystującymi nowoczesne technologie. Uczestnikom warsztatów zostały zapewnione przerwy kawowe oraz ciepły posiłek podczas warsztatu, a także materiały dydaktyczne i do prowadzenia zajęć. Każdy warsztat był prowadzony przez doświadczonego trenera.

4. Został zorganizowany na terenie Wrocławia 9 listopada 2018 r. Integracyjny Wieczór Międzykulturowy (63 uczestników) z udziałem przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych przeznaczony dla mieszkańców Wrocławia. Celem wydarzenia było zaprezentowanie mieszkańcom Dolnego Śląska rodzimych kultur zamieszkujących Wrocław przedstawicieli mniejszości. W trakcie wydarzenia odbyły się warsztaty integracyjne (m.in. rękodzielnicze, kulinarne itp.) dla dzieci, młodzieży i dorosłych z elementów kultur mniejszości.

Rezultaty/wskaźniki/produkty/osiągnięcia w 2018 r.:
Realizacja projektu przyczyniła się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości 512 mieszkańców Wrocławia (w tym 177 uczniów i uczennic wrocławskich szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych) na temat tolerancji, praw człowieka i dialogu międzykulturowego. Ponadto projekt przyczynił się bezpośrednio lub pośrednio do: uwrażliwienia młodzieży na przejawy nietolerancji, nienawiści i przemocy (w tym przemocy rówieśniczej), uwrażliwienia społeczności Wrocławia na przejawy dyskryminacji, przemocy
i nienawiści, budowania w społeczności Wrocławia postaw tolerancji i szacunku dla wielokulturowości, zwiększenia wiedzy mieszkańców Wrocławia na temat stereotypów, uprzedzeń
i dyskryminacji, podniesienia świadomości mieszkańców Wrocławia na temat grup dyskryminowanych, promowania i upowszechniania wśród mieszkańców postaw obywatelskich, upowszechniania wśród mieszkańców Wrocławia zasad wolności i praw człowieka.

Rezultaty liczbowe (jedna osoba mogła wziąć udział w więcej niż jednym działaniu/wydarzeniu):
– liczba warsztatów kompetencji międzykulturowych w ramach Akademii Liderów Dialogu Międzykulturowego – 3 (zakładano co najmniej 3)
– liczba uczestników Akademii Liderów Dialogu Międzykulturowego – 13 (zakładano co najmniej 15)
– liczba otwartych Żywych Bibliotek zorganizowanych w ramach Akademii Liderów Dialogu Międzykulturowego – 2 (zakładano co najmniej 2)
– liczba uczestników otwartych Żywych Bibliotek zorganizowanych w ramach Akademii Liderów Dialogu Międzykulturowego – 227 (zakładano co najmniej 200)
– liczba warsztatów międzykulturowych dla młodzieży z wrocławskich szkół – 6 (zakładano co najmniej 6 (średnio 2 warsztaty w szkole))
– liczba uczestników warsztatów międzykulturowych dla młodzieży z wrocławskich szkół – 120 (zakładano co najmniej 120 (średnio 40 w każdej szkole))
– liczba warsztatów kompetencji międzykulturowych dla nauczycieli wrocławskich szkół – 1 (zakładano co najmniej 1)
– liczba uczestników warsztatów międzykulturowych dla nauczycieli z wrocławskich szkół – 12 (zakładano co najmniej 20)
– liczba Żywych Bibliotek zorganizowanych we wrocławskich szkołach – 3 (zakładano co najmniej 3)
– liczba uczestników Żywych Bibliotek we wrocławskich szkołach – 147 (zakładano co najmniej 120)
– liczba Żywych Bibliotek zorganizowanych dla nauczycieli wrocławskich szkół – 1 (zakładano co najmniej 1)
– liczba nauczycieli wrocławskich szkół uczestniczących w Żywej Bibliotece – 30 (zakładano co najmniej 40)
– liczba warsztatów kompetencji międzykulturowych dla mieszkańców Wrocławia – 3 (zakładano co najmniej 3)
– liczba uczestników warsztatów kompetencji międzykulturowych dla mieszkańców Wrocławia – 45 (zakładano co najmniej 45)
– liczba Integracyjnych Wieczorów Międzykulturowych – 1 (zakładano co najmniej 1)
– liczba uczestników Integracyjnego Wieczoru Międzykulturowego – 63 (zakładano co najmniej 60)