Nabór Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) na utworzenie nowego miejsca pracy poprzez założenie nowego Przedsiębiorstwa Społecznego- ogłoszenie o uruchomieniu naboru i terminie składania wniosków.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 informują rozpoczęciu naboru Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) na utworzenie nowego miejsca pracy poprzez założenie nowego Przedsiębiorstwa Społecznego.

 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości działając zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informują, że  nabór Wniosków o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji)  na utworzenie nowego miejsca pracy poprzez założenie nowego Przedsiębiorstwa Społecznego zostanie ogłoszony  dnia 16.11.2018r.

z zastrzeżeniem, iż w przypadku złożenia Wniosków o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji) przez wszystkich Uczestników Projektu ze ścieżki wsparcia dotacyjnego, Realizator Projektu/ Partner Projektu zastrzegają sobie prawo do zamknięcia naboru Wniosków w celu niezwłocznego przystąpienia do  procedury  ich  oceny, o  czym  poinformują  na  stronie internetowej projektu.

Aby ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego,  należy zapoznać się Regulaminem uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiedni Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie.

Wszystkie dokumenty związane udzielaniem wsparcia finansowego  w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:

RCWIP – ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław

tel. (71) 796 30 00, dowes@rcwip.pl

informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 8.00 do 16.00

CWP – ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław (dostęp dla osób z niepełnosprawnością)

tel. (71)789 92 15

informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 10.00 do 18.00

Wnioski o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji) przyjmowane będą od dnia 16.11.2018r. do dnia 17.12.2018r.do godz. 16.00.

Uwaga:W związku z koniecznością monitorowania wskaźników zatrudnieniowych, które wykraczają poza okres realizacji projektu, niezbędnym będzie na etapie składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego podpisanie oświadczenia dotyczącego ryzyka związanego z możliwością nie otrzymania dotacji.

Projekt „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).