Nabór Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) na utworzenie nowego miejsca pracy w Istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym/ Istniejącym Podmiocie Ekonomii Społeczne- ponowne przedłużenie terminu składania wniosków.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 informują o przedłużeniu  naboru Wniosków o udzielenie wsparcia finansowego (Dotacji) na utworzenie nowego miejsca pracy w Istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym/ Istniejącym Podmiocie Ekonomii Społeczne.

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości działając zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informują, że  nabór Wniosków o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji)  na utworzenie nowego miejsca pracy w Istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym/ Istniejącym Podmiocie Ekonomii Społecznej zostaje przedłużony do dnia 15.11.2018r., do godz. 16.00.

z zastrzeżeniem, iż w przypadku złożenia Wniosków o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji) przez wszystkich Uczestników Projektu ze ścieżki wsparcia dotacyjnego, Realizator Projektu/ Partner Projektu zastrzegają sobie prawo do zamknięcia naboru Wniosków w celu niezwłocznego przystąpienia do  procedury  ich  oceny, o  czym  poinformują  na  stronie internetowej projektu.

Aby ubiegać się o udzielenie wsparcia finansowego,  należy zapoznać się
Regulaminem uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiedni Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany
w Regulaminie.

Wszystkie dokumenty związane udzielaniem wsparcia finansowego  w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:

RCWIP – ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław

tel. (71) 796 30 00, dowes@rcwip.pl

informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 8.00 do 16.00

CWP – ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław (dostęp dla osób z niepełnosprawnością)

tel. (71)789 92 15

informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 10.00 do 18.00

Wnioski o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji) przyjmowane będą do dnia 15.11.2018r. do godz. 16.00.

Uwaga:W związku z koniecznością monitorowania wskaźników zatrudnieniowych, które wykraczają poza okres realizacji projektu, niezbędnym będzie na etapie składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego podpisanie oświadczenia dotyczącego ryzyka związanego z możliwością nie otrzymania dotacji.

Załączniki:

Regulamin uczestnictwa i udzielania wsparcia finansowego (dotacji) oraz wsparcia pomostowego w ramach ścieżki wsparcia finansowego w projekcie „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław”;

Załącznik nr 3: Harmonogram rzeczowo-finansowy

Załącznik nr 4: Budżet

Załącznik nr 5: Wniosek o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji) na utworzenie miejsca pracy w Istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym lub Istniejącym Podmiocie Ekonomii Społecznej

Załącznik nr 6: Biznesplan (dla Istniejących Podmiotów)

Załącznik nr 7: Karta Oceny Formalnej Wniosku o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji)

Załącznik nr 8: Karta Oceny Merytorycznej Wniosku o udzielenie Wsparcia Finansowego (Dotacji)

Załącznik nr 14: Oświadczenie o braku kary zakazu dostępu do środków publicznych

DOWES_Deklaracja_uczestnictwa obowiązująca od 29.08.2018