NIE EMIGRUJĘ-TU PRACUJĘ

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje projekt
„Nie emigruję-tu pracuję”
w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej i Gminą Wałbrzych-Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej, zawodowej wśród 122 osób (70K,52M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego, miasta Wałbrzych.

Cel odpowiada na problem niskiej zdolność osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do samodzielnej i aktywnej integracji społeczno-zawodowej, a tym samym podejmowania zatrudnienia lub samozatrudnienia i skutecznego wychodzenia z wykluczenia społecznego.

Kryteria obowiązkowe:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ., w tym bezrobotne, bierne zawodowo
 • zamieszkanie: powiat wałbrzyski, świdnicki, Miasto Wałbrzych
 • wiek: powyżej 15 roku życia

Kryteria premiujące:

 • osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego
 • osoba zamieszkująca teren rewitalizowany

Obszar realizacji projektu:

Powiat: wałbrzyski, miasto Wałbrzych

Gmina: Szczawno-Zdrój, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Walim

Powiat: świdnicki

Gmina: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom, Świdnica, Świdnica – gmina wiejska, Świebodzice, Żarów

Projekt zakłada następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualne ścieżki reintegracji -diagnostyka kapitału społecznego, w tym doświadczeń zawodowych, umiejętności, predyspozycji.
 2. Indywidualne wsparcie w rozwoju społeczno-zawodowym -coaching i animacja.
 3. Warsztaty kompetencji społecznych- zbudowanie wśród uczestników/czek świadomości i podstawowej dla procesu reintegracji społecznej wiedzy i umiejętności związanych z własną aktywnością społeczną.
 4. Doradztwo specjalistyczne (prawne, rodzinne, psychologiczne) aktywne wsparcie rozwoju kompetencji społecznych, zawodowych, rozwiązywanie oraz profilaktyka indywidualnych i rodzinnych kryzysów.
 5. Szkoła Aktywnego Mieszkańca Obszaru Rewitalizowanego- rozwój kompetencji i umiejętności społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. dot. funkcjonowania w grupie rodzinnej, społecznej oraz motywacji do podjęcia aktywności.
 6. Centrum wolontariatu – aktywna integracja wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem i z ich najbliższym otoczeniem oraz praktyczne budowanie kompetencji aktywności w społecznościach lokalnych.
 7. Kursy i szkolenia zawodowe- nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.
 8. Staże – wzrost zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.
 9. Trening kompetencji społecznych „Aktywni Bezdomni”- rozwój kompetencji i umiejętności społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzrost motywacji do budowania pozytywnego wizerunku siebie jako przyszłego pracownika.

Uczestnicy/czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieli możliwość:

 • podniesienia kwalifikacji, umiejętności, kompetencji społecznych i zawodowych;
 • zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności umożliwiających dostosowanie się do wymagań rynku i otoczenia;
 • zmianę swojej trudnej sytuacji życiowej poprzez przygotowanie do trwałego zatrudnienia;

Projekt „Nie emigruję- tu pracuję” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja)

Całkowita wartość projektu: 2 410 860,55 zł
Kwota dofinansowania UE: 2 279 860 ,55 zł

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE
FORMULARZ REKRUTACYJNY
UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
OŚWIADCZENIE – POSZUKUJĄCY PRACY
OŚWIADCZENIE POPŻ
OŚWIADCZENIE – MIEJSCE ZAMIESZKANIA (OBSZAR REWITALIZOWANY)
OŚWIADCZENIE – BEZROBOTNY ZAREJESTROWANY
OŚWIADCZENIE – BIERNOŚĆ
Obowiązek informacyjny- stan na 02.04.2019
Obowiązek informacyjny- stan na 05.12.2019
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – STYCZEŃ 2020

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – LUTY 2020

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – MARZEC 2020

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – KWIECIEŃ 2020

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – MAJ 2020

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – CZERWIEC 2020

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – LIPIEC 2020

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – SIERPIEŃ 2020

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – WRZESIEŃ 2020

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – PAŹDZIERNIK 2020

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – LISTOPAD 2020

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – GRUDZIEŃ 2020

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – STYCZEŃ 2021

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – LUTY 2021

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – MARZEC 2021

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – KWIECIEŃ 2021

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – MAJ 2021

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – CZERWIEC 2021

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – LIPIEC 2021

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – SIERPIEŃ 2021

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – WRZESIEŃ 2021

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – PAŹDZIERNIK 2021

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – LISTOPAD 2021

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – GRUDZIEŃ 2021