Specjalistyczne ścieżki włączania społecznego to program rozszerzający działania projektu Nie emigruję – tu pracuję na skalę międzynarodową.

Projekt realizowany w partnerstwie z DYPALL Network, Integracyjnym Domem dla Bezdomnych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałbrzychu, Fundacją Salida oraz Fundacją Szerszy Krąg, angażuje specjalistów i ekspertów, którzy przyglądają się problemom beneficjentów projektu Nie emigruję – tu pracuję – bezdomności i uzależnieniu.

By stworzyć narzędzie pomagające zaprojektować dla nich najbardziej efektywne plany wsparcia, partnerzy specjalizujący się w pracy z osobami w kryzysie bezdomności oraz z osobami uzależnionymi, koncentrują się na:

– analizie psychologicznego i społecznego podłoża tych problemów,

– na identyfikacji trudności współwystępujących

oraz

– zdiagnozowaniu uniwersalnych mechanizmów działania, właściwych dla określonych stadiów kryzysu bezdomności i uzależnienia.

Zdekonstruowanie tych mechanizmów, wskazanie typowych zachowań, na które należy zwracać uwagę, kierując uczestników projektu na wsparcie społeczne czy zawodowe, ma na celu umiejętne zdiagnozowanie ryzyka i zapobieganie zawczasu momentom krytycznym.

Celem projektu jest więc stworzenie na podstawie tych działań, a także na podstawie doświadczeń i innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez Ponadnarodowego Partnera, dwóch narzędzi do przeprowadzania specjalistycznej diagnozy uczestników projektu (IPR) – modelu postępowania odpowiedniego dla osoby w kryzysie bezdomności i modelu postępowania w przypadku beneficjenta walczącego z uzależnieniem.

Narzędzia będą wspierać psychologów, doradców zawodowych, coachów, animatorów, streetworkerów, pracowników socjalnych, wskazując im momenty wymagające szczególnej uwagi w zależności od stadium zaburzenia i/lub kryzysu, w jakim znajduje się uczestnik, kreśląc rekomendowane do podjęcia działania oraz sytuacje, w których należy odstąpić od reguły.

W ten sposób, narzędzie posłuży wszystkim tym, którzy udzielając pomocy, poszukują czegoś więcej niż tylko utartych dróg i znanych rozwiązań – poszukują Specjalistycznych ścieżek włączania społecznego.

Projekt Specjalistyczne ścieżki włączania społecznego jest finansowany przez Unię Europejską w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa, realizowanego przez Fundację „Fundusz Współpracy” w projekcie „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”

Wartość projektu i kwota dofinansowania UE: 99 960.00 zł