Nie emigruję – tu zostaję

Projekt partnerski realizowany przez  Fundację Rozwoju Ekonomii Społecznej, Gminę Wałbrzych oraz Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społeczno – zawodowej wśród 112 osób z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem  osób w wieku powyżej 15 roku życia, z grupy zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z ust. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (III profil) oraz bierne zawodowo.

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają  osoby:

 • niepełnosprawne,
 • zamieszkujące obszary rewitalizowane w mieście Wałbrzych i gminach powiatu wałbrzyskiego,
 • bezrobotne zakwalifikowane do III profilu wsparcia,
 • długotrwale bezrobotne,
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

W ramach wsparcia przewidzianego w projekcie osoby otrzymują:

 • opracowany przy współpracy z coachem, psychologiem/doradcą zawodowym Indywidualny Plan Rozwoju,
 • wsparcie coacha oraz animatora,
 • doradztwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, prawne),
 • udział w zajęciach Klubu Wolontariusza (dostępnych również dla najbliższego otoczenia uczestników projektu, w szczególności rodzin),
 • kurs kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy i do utrzymania zatrudnienia
  (kurs wyjazdowy),
 • szkolenie/kurs podnoszący kompetencje lub kwalifikacje zawodowe (stypendium szkoleniowe),
 • staż, pozwalający zdobyć doświadczenie zawodowe i praktyczne umiejętności (stypendium stażowe).

Projekt realizowany w okresie od 1 grudnia 2016r. do 30 listopada 2018r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja).

Całkowita wartość projektu: 2 608 894,95 zł
Kwota dofinasowania UE: 2 476 654,95 zł