NIE EMIGRUJĘ – TU ŻYJĘ

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje projekt „Nie emigruję-tu żyję” w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej i Gminą Wałbrzych-Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wałbrzychu

Projekt „Nie emigruję –tu żyję” ukierunkowany jest na reintegrację społeczną, zawodową oraz wsparcie w znalezieniu zatrudnienia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu województwa dolnośląskiego.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia lub samozatrudnienia, a następnie utrzymania trwałej aktywności społecznej, zawodowej wśród 144 osób (86K,58M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. w okresie IX.2021-VI.2023.

Cel odpowiada na problem niskiej zdolności wyżej wymienionej grupy do samodzielnej i aktywnej integracji społeczno-zawodowej, a tym samym podejmowania zatrudnienia lub samozatrudnienia i skutecznego wychodzenia z wykluczenia społecznego. Problem ten wynika gł. z braku pozytywnych wzorców, wieloletniego funkcjonowania w środowiskach dysfunkcyjnych.

Kryteria obowiązkowe:

●  osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społ., w tym bezrobotne, bierne zawodowo

●  zamieszkanie: województwo dolnośląskie

●  wiek: powyżej 18 roku życia

Kryteria premiujące:

● osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego

● osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności., z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych).

● osoba nieposiadająca doświadczenia zawodowego lub z nieaktualnymi kwalifikacjami.

Obszar realizacji projektu:

Całe województwo dolnośląskie.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia:

 1. Indywidualne ścieżki reintegracji  – diagnoza aktualnego potencjału, doświadczeń, zasobów, problemów, predyspozycji, potrzeb społecznych i zawodowych, relacji w środowisku.
 • Indywidualne wsparcie w rozwoju społeczno-zawodowym -coaching i animacja.
 • Warsztaty kompetencji społecznych- zbudowanie wśród uczestników/czek świadomości i podstawowej dla procesu reintegracji społecznej wiedzy i umiejętności związanych z własną aktywnością społeczną.
 • Poradnictwo specjalistyczne (prawne, rodzinne, psychologiczne) aktywne wsparcie rozwoju kompetencji społecznych, zawodowych, rozwiązywanie oraz profilaktyka indywidualnych i rodzinnych kryzysów.
 • Trening kompetencji społecznych „Aktywny Mieszkaniec”- rozwój kompetencji i umiejętności społecznych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. dot. funkcjonowania w grupie rodzinnej, społecznej oraz motywacji do podjęcia aktywności.
 • Klub wolontariusza – aktywna integracja wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem i z ich najbliższym otoczeniem, praktyczne budowanie kompetencji aktywności w społecznościach oraz promocja i wsparcie wolontariatu świadczonego przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem dla osób, które również są zagrożone.
 • Kursy i szkolenia zawodowe-  nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy.
 • Staże – wzrost zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy.

Uczestnicy/czki dzięki udziałowi w projekcie będą mieli możliwość:

 • podniesienia kwalifikacji, umiejętności, kompetencji społecznych i zawodowych;
 • zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności umożliwiających dostosowanie się do wymagań rynku i otoczenia;
 • zmianę swojej trudnej sytuacji życiowej poprzez przygotowanie do trwałego zatrudnienia;

Projekt „Nie emigruję- tu żyję” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja)

Całkowita wartość projektu: 3 533 685,50 zł
Kwota dofinansowania UE: 3 003 165,50 zł

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE – aktualizacja z dnia 15.06.2023
FORMULARZ REKRUTACYJNY
DEKLARACJA UCZESTNICTWA

LISTY RANKINGOWE

HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – MARZEC 2022
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – KWIECIEŃ 2022
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – MAJ 2022
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – CZERWIEC 2022
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – LIPIEC 2022
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – SIERPIEŃ 2022
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – WRZESIEŃ 2022
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – PAŹDZIERNIK 2022
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – LISTOPAD 2022
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – GRUDZIEŃ 2022
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – STYCZEŃ 2023
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – LUTY 2023
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – MARZEC 2023
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – KWIECIEŃ 2023
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – MAJ 2023
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – CZERWIEC 2023
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – LIPIEC 2023
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – SIERPIEŃ 2023
HARMONOGRAM FORM WSPARCIA – WRZESIEŃ 2023