Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji na ścieżki wsparcia finansowego (dotacje) w projekcie „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław”- ISTNIEJĄCE PODMIOTY

Jako „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej” rozpoczynamy rekrutację na ścieżki wsparcia finansowego – dotację dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w subregionie wrocławskim. Rekrutacja rozpocznie rozpocznie się dnia 19.11.2018r. i będzie trwała do 26.11.2018r., do godz. 16.00. Na chętne podmioty, m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne czeka do 130 000 zł dotacji na utworzenie miejsc pracy pod warunkiem przekształcenia się w przedsiębiorstwo społeczne.

W związku z realizacja projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy WND-RPDS.09.04.00-02-0004/15 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zgodnie z dokumentacją konkursową dotyczącą konkursu nr RPDS.09.04.00-IP.02-02-012/15 informuje, że rekrutacja do ww. projektu na ścieżkę wsparcia finansowego rozpocznie się dnia 19.11.2018r. i będzie trwała do 26.11.2018r., do godz. 16.00.

W celu zgłoszenia się do projektu, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie formularze rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji.

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:

RCWIP – ul. Mennicza 1, 50-057 Wrocław

tel. (71) 796 30 00, dowes@rcwip.pl

informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 8.00 do 16.00

CWP – ul. Piłsudskiego 95, 50-016 Wrocław (dostęp dla osób z niepełnosprawnością)

tel. (71)789 92 15

informacji udzielają pracownicy projektu w godzinach od 10.00 do 18.00

Formularze Rekrutacyjne przyjmowane będą od dnia 19.11.2018r. do dnia 26.11.2018r. do godz. 16.00,

Projekt „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).

Załączniki:

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Deklaracja_uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie dot. danych osobowych – os. fizyczne
Deklaracja_uczestnictwa_w projekcie oraz oświadczenie dot. danych osobowych – podmiot
Zał.1_Formularz_rekrutacyjny AI dla osób fizycznych 
Zał.2_Formularz_rekrutacyjny_A II dla osób fizycznych 
Zał._3_Formularz_rekrutacyjny B
Oświadczenie o zabezpieczeniu – osoby fizyczne i podmioty

Oświadczenie_o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych – osoba fizyczna
Zał.4_ Formularz Rekrutacyjny AI dla podmiotów 
Zał.6_Formularz Rekrutacyjny AIII dla podmiotów 
Oświadczenie_o_przetwarzaniu danych – podmiot 

Oświadczenie_o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych – podmiot 

Formularz_ubiegania_się o pomoc de minimis 

Formularze według, których będą oceniane osoby i podmioty:

Formularz_oceny B

Formularz_oceny_AI – osoby fizyczne 
Formularz_oceny_AII_- osoby fizyczne 
Formularz_oceny_AI – podmioty 

Formularz_oceny AIII dla podmiotów