Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu – oferta dla istniejących przedsiębiorstw społecznych na lata 2019-2022

Zapraszamy przedsiębiorstwa społeczne z subregionu wrocławskiego (w tym na terenie miasta Wrocławia, powiatów: wrocławskiego, trzebnickiego, wołowskiego, oławskiego, średzkiego, strzelińskiego, oleśnickiego, milickiego) do skorzystania z nowej oferty Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej

Kto może uzyskać wsparcie:

– organizacje pozarządowe

– spółdzielnie socjalne

– spółki non-profit,

które posiadają status przedsiębiorstwa społecznego.

Dotacje na utworzenie miejsc pracy (w latach 2019-2022)

Na co jest udzielana dotacja?

 • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym przedsiębiorstwie społecznym dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wysokość bezzwrotnego wsparcia na miejsce pracy pod warunkiem bycia PRZEDSIĘBIORSTWEM SPOŁECZNYM (FORMY PRAWNE: stowarzyszenie lub fundacja z działalnością gospodarczą/odpłatną, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit):

 • dotacja ( 21 000zł), wymagane zatrudnienie na min. 1/4 etatu przez 12 mies
 • wsparcie pomostowe (12 mies. X ok.1500zł, wymagane zatrudnienie na min. 1/4 etatu przez 18 mies.)

Dodatkowe wsparcie w ramach projektu:

 • szkolenia z zakresu: aspektów prawnych prowadzenia działalności, biznesplan, zarządzanie, zatrudnianie, marketing w podmiotach ekonomii społecznej;
 • szkolenia i kursy zawodowe nakierowane na zdobycie konkretnych kompetencji/kwalifikacji dla osób, które będą zatrudnione w Przedsiębiorstwie Społecznym;
 • wsparcie eksperckie przy tworzeniu biznesplanów;
 • wsparcie w szukaniu źródeł finansowania, pożyczek, zamówień, ofert przetargowych,
 • wsparcie merytoryczne (księgowość, kwestie prawne i marketingowe) po rozpoczęciu działalności.

Inne działania OWES:

 • Usługi animacji: spotkania, konsultacje seminaria dla osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Gry animacyjne, warsztaty, gry terenowe,
 • Wizyty studyjne pokazujące dobre praktyki ekonomii społecznej,
 • Wyjścia o charakterze kulturalnym i społecznym dla osób z grup objętych wsparciem
 • Szkolenia zawodowe i podnoszące kompetencje zwiększające możliwość i szanse zatrudnienia osób bezrobotnych
 • Staże w podmiotach ekonomii społecznej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szczegóły dotyczące oferowanego wsparcia przekazać Państwu może kadra projektu. Informacje udostępniamy drogą telefoniczną, mailową, poprzez strony WWW lub bezpośrednio w biurach projektu.

 

Gdzie można nas znaleźć:

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – Lider

Wrocław, ul. Mennicza 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.

www.rcwip.pl,

71 796 30 00

dowes@rcwip.pl,

Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Przedsiębiorczości” – Partner- siedziba z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi

Wrocław, ul. Piłsudskiego 95, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17.

www.cwp.wroclaw.pl

71 789 92 15

dowes@rcwip.pl,