Pożyczki Płynnościowe dla PES Funduszu Regionu Wałbrzyskiego

Fundusz Regionu Wałbrzyskiego podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez PES w celu zapewnienia finansowania płynnościowego. Środki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne. Z preferencyjnych pożyczek mogą skorzystać Podmioty Ekonomii Społecznej z całego kraju.

Założenia Pożyczki Płynnościową dla PES zostały zaprojektowane we współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy uwzględnieniu panującej w kraju sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej przez COVID-19. Projekt opiewa na kwotę ponad 4 milionów złotych.

– Celem instrumentu jest poprawa płynności finansowej podmiotów, poprzez zapewnienie dostępu do preferencyjnej pożyczki obrotowej z pomocą de minimis. Pożyczka płynnościowa ma być ponadto instrumentem wsparcia dla PES dotkniętych negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19 – mówi Robert Jagła, Prezes Zarządu Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. – Jesteśmy pierwszym w kraju pośrednikiem finansowym świadczącym tak preferencyjne usługi pożyczkowe dla Podmiotów Ekonomii Społecznej. Poza tym wniosek o Pożyczkę Płynnościową dla PES można złożyć online przez naszą platformę www.wnioski.frw.pl   –  dodaje.

Do ubiegania się o pożyczkę uprawnione są Podmioty Ekonomii Społecznej takie jak: przedsiębiorstwa społeczne (w tym spółdzielnie socjalne) oraz podmioty reintegracyjne – Centra Integracji Społecznej i Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej i Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Maksymalna jednostkowa wartość pożyczki wynosi do25% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 100 tys. złotych. Oprocentowanie w wysokości 0,1% w skali roku, maksymalny okres spłaty to 48 miesięcy, natomiast karencja w spłacie kapitału pożyczki może wynieść do 12 miesięcy.

Środki z pożyczki mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe lub operacyjne, w tym: wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US), zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp., zatowarowanie, półprodukty, koszty administracyjne, koszty zakupu drobnego wyposażenia. Pożyczka może finansować do 100% wydatków. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto.

WIĘCEJ NA TEMAT POŻYCZKI PŁYNNOŚCOWEJ DLA PES https://frw.pl/pozyczka-plynnosciowa-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/

ZŁÓŻ WNIOSEK ONLINE  https://wnioski.frw.pl/