Prawa i wartości Unii Europejskiej są ci bliskie? Czekają na ciebie SPLOT-owe granty

Sieć SPLOT zaprasza do udziału w drugim naborze inicjatyw do funduszu grantowego, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”, finansowanego przez program Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV). Nieodzowną podstawą projektów powinna być ochrona, promowanie i podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości Unii Europejskiej. Zapewni to różnorodność finansowanych działań począwszy od kampanii i konferencji, poprzez tworzenie partnerstw, badania i analizy, bezpłatne doradztwo, aż po działania rzecznicze.

Granty mogą być przeznaczone dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i wyłącznie na projekty, które realizują cele i priorytety programu CERV:

  • podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
  • wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności;
  • przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Informacje o naborze
Konkurs grantowy przewiduje dwie tury naborów, na które przeznaczono 681 816 euro, po 340 908 euro w każdym naborze. Pierwsza tura już się odbyła. Jej wyniki są dostępne tutaj.

Drugi nabór, podobnie jak pierwszy. będzie się składał z dwóch etapów: składanie wniosków wstępnych oraz w drugim etapie wniosków pełnych.

Etap I – wnioski wstępne
– nabór wniosków wstępnych: 30 listopada 2023 – 31 stycznia 2024
– ogłoszenie wyników: 1 marca 2024
Etap II – wnioski pełne
– nabór wniosków pełnych: 1 marca 2024 – 30 kwietnia 2024
– ogłoszenie wyników – 4 czerwca 2024

W portalu ngo.pl można uczestniczyć w specjalnych webinariach przygotowujących do udziału w tym konkursie grantowym. Sprawdź terminy i zapisz się >

Wartość wnioskowanego grantu nie może być niższa niż 2000 euro oraz wyższa niż 6800 euro. Wypłata nastąpi w formie zaliczki 95% wartości grantu, 5% po zatwierdzeniu sprawozdania.

Wkład własny nie jest wymagany.

Kwalifikowane są wyłącznie działania realizowane na terenie Polski.

W ramach grantu:
– 20% wartości grantu może zostać przeznaczone na koszty administracyjne, w tym zarządzanie projektem grantowym,
– 20% wartości grantu może zostać przeznaczone na koszty związane z rozwojem instytucjonalnym organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Budżet projektu jest sporządzany w euro.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są organizacje społeczeństwa obywatelskiego zarejestrowane w Polsce.

Projekty grantowe mogą być realizowane wyłącznie przez jedną organizację. Partnerstwo dopuszczalne jest jedynie w formule nieformalnej – bez przepływu środków finansowych.

Realizowane projekty mogą trwać od 6 do 12 miesięcy.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez stronę z generatorem wniosków pod adresem www.granty.siecsplot.pl.

Nabór jest prowadzony w języku polskim.

Granty mogą być przyznane m.in. na następujące działania:
– podnoszenie świadomości i upowszechnianiu wiedzy na temat praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty wśród ogółu społeczeństwa i kluczowych podmiotów, takich jak decydenci polityczni i prawodawcy, prawnicy i sędziowie; w tym działania typu: kampanie medialne, informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów społecznych, spotkania, konferencje, działania edukacyjne w różnych formach;
– organizacja i wspieranie procesów dialogu obywatelskiego, tworzenia platform obywatelskich zrzeszających podmioty działające na rzecz praw i wartości UE;
– tworzenie koalicji i partnerstw między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego CSO; koordynację i strategiczną współpracę między CSO, a innymi zainteresowanymi stronami, podmiotami sektora publicznego lub prywatnego;
– zapewnienie bezpłatnego doradztwa, działań strażniczych i monitorujących w zakresie polityki UE oraz praw i wartości w ramach UE; polityki UE oraz praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty;
– badania i analizy mające na celu informowanie o kształtowaniu polityki na poziomie unijnym i krajowym, opracowywanie narzędzi i standardów w celu wspierania wartości UE;
– promowanie wdrażania przyjętych ustaw, rozporządzeń i orzeczeń sądowych;
– działania rzecznicze mające na celu wpływanie na politykę i procesy decyzyjne, w tym w zakresie tworzenia, rewizji i aktualizacji polityk i prawodawstwa;
– inne działania służące budowaniu potencjału organizacji, w tym np.: opracowanie strategii rozwoju podmiotów, rozwój kadry organizacji CSO, wzmacnianie wewnętrznych systemów i procedur funkcjonowania.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu: SPLOT Wartości.

Projekt SPLOT Wartości został utworzony przez konsorcjum ośmiu organizacji pozarządowych, które posiadają bogate doświadczenie w obszarze oferowanego wsparcia. Wszyscy partnerzy projektu są członkami ogólnopolskiej sieci SPLOT. W skład konsorcjum wchodzą organizacje:

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – lider projektu;
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych;
Stowarzyszenie Klon/Jawor;
Centrum OPUS;
Stowarzyszenie BORIS;
Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PiSOP;
Sieć SPLOT;
Centrum Inicjatyw Obywatelskich (CIO).

Regulamin