Szukasz pracy w NGO?

Oferujemy płatne staże (ponad 1600 zł netto miesięcznie) w stowarzyszeniach i fundacjach – z możliwością podjęcia dalszej pracy. Projekt zakłada także odbycie kursów przygotowujących oraz szkoleń zawodowych 

Udział jest bezpłatny.

Projekt zakłada bezpośrednią i indywidualną pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz ubóstwem. Dzięki bogatej ofercie staży, szkoleń oraz wsparcia uczestnicy projektu zyskują możliwość podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji społecznych – a w konsekwencji uzyskują szansę wejścia  lub powrotu na rynek pracy.

Główną formą wsparcia jest udział w płatnych, 3-miesięcznych stażach zawodowych  (ponad 1600 zł netto miesięcznie), z możliwością podjęcia dalszej pracy.

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe warunki:

 • powyżej 15 roku życia,
 • zamieszkujące obszar Dolnego Śląska,
 • zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy (III profil pomocy),
 • bierne zawodowo, co do których występuje jeszcze jedna przesłanka powodująca zagrożenie wykluczeniem społecznym, tzn. ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, choroba psychiczna itd

 WYSOCE PREMIOWANE JEST ZGŁOSZENIE OSOBY WRAZ Z DEKLARACJĄ PODMIOTU DOTYCZĄCĄ PRZYJĘCIA JEJ NA STAŻ

Osoby zakwalifikowane do projektu będą miały możliwość odbyć staż w tzw. podmiotach ekonomii społecznej – a więc m.in. spółdzielniach socjalnychstowarzyszeniach, fundacjachcentrach integracji społecznej, zakładach aktywności zawodowej. Zakres obowiązków i tematyka stażu zostaną ustalone między Uczestnikiem, Instytucją Przyjmującą na staż oraz naszym biurem.

 W ramach wsparcia przewidzianego w projekcie uczestnicy otrzymują:

 1. Płatny, 3-miesięczny staż, pozwalający zdobyć doświadczenie zawodowe i praktyczne umiejętności (stypendium stażowe w wysokości ponad 1600 netto miesięcznie);
 2. Indywidualny Plan Rozwoju,  opracowany przy współpracy z coachem, psychologiem i    doradcą zawodowym;
 3. Udział w warsztacie wyjazdowym: Rozwój osobisty z elementami integracji
 4. Udział w warsztatach stacjonarnych:
 • ABC poszukujących pracy – w tym tworzenie CV, autoprezentacja;
 • Wolontariat w praktyce i alternatywne formy zatrudnienia;
 • Podmioty ekonomii społecznej;
 1. Doradztwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, prawne);
 2. Refundowane szkolenie/kurs podnoszący kompetencje lub kwalifikacje zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym ( np. grafika komputerowa, obsługa maszyn, zarządzanie projektami – szkolenia do 1000 zł/osobę);
 3. Możliwość podjęcia pracy po zakończeniu okresu stażu.

 

Więcej informacji dla Uczestników

Więcej informacji dla Podmiotów

KONTAKT:

71 796 30 00

 dobrapraca@rcwip.pl

Lub w naszej siedzibie na ulicy Menniczej 1, 50-057 Wrocław