WIELOKULTUROWY WROCŁAW – LOKALNIE I GLOBALNIE

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Różnorodności Społecznej UP-DATE i współfinansowany z budżetu Gminy Wrocław.

Czas trwania: 01.04.2019 – 31.12.2019

Budżet projektu:
46 624,82 zł, w tym:
– dotacja: 25 472,82 zł (RCWIP: 12 384,82 zł; UP-DATE: 13 088 zł)
– finansowy wkład własny: 1 022 zł (RCWIP: 990 zł, UP-DATE: 32 zł)
– osobowy wkład własny: 20 130 zł (RCWIP: 7 650 zł, UP-DATE: 12 480 zł)

Źródło finansowania:
– Gmina Wrocław
– Środki własne

Cel główny:
– zwiększenie wiedzy i świadomości co najmniej 297 mieszkańców Wrocławia na temat wielokulturowości, tolerancji, uprzedzeń, dyskryminacji, praw człowieka i przeciwdziałania mowie nienawiści w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia 2019 r.

Zrealizowane działania:
1. W ramach zadania został zorganizowany dla grupy 13 mieszkańców Wrocławia z 9 wybranych Osiedli (tandemy polsko-cudzoziemskie), w tym 6 przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych wyznaniowych i kulturowych cykl edukacyjnych warsztatów podnoszących ich kompetencje w zakresie angażowania obywateli i realizacji inicjatyw w swoich społecznościach lokalnych.
– 31.08.2019 r.: Metody, techniki i narzędzia angażowania współobywateli w działania społeczne
– 21.09.2019 r.: Planowanie i organizowanie spotkań oraz źródła finansowania działań lokalnych
– 12.10.2019 r.: Partnerstwo lokalne jako narzędzie integracji międzykulturowej
– 07.12.2019 r.: Narzędzia monitoringu i ewaluacji działań na rzecz społeczności lokalnych
Do udziału w cyklu edukacyjnym zgłosiło się 29 mieszkańców i mieszkanek Wrocławia. Po przeprowadzeniu szczegółowych rozmów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna postanowiła przyjąć do projektu 16 uczestników i uczestniczek. Niestety z różnych przyczyn 3 osoby nie pojawiły się na dwóch pierwszych warsztatach, wynikiem czego zostały skreślone z listy uczestników projektu. W toku rekrutacji okazało się, że nie wszędzie możliwe jest skompletowanie tandemów polsko-cudzoziemskich w obrębie jednego osiedla. Dlatego, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał zgłoszonych uczestników i uczestniczek zdecydowaliśmy na połączenie w niektórych przypadkach osób z dwóch sąsiadujących ze sobą osiedli. Stąd ostatecznie w cyklu edukacyjnym wzięło udział 13 osób z 9 wrocławskich osiedli (Gaj, Huby, Ołbin, Karłowice-Różanka, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie, Leśnica, Stare Miasto, Pilczyce-Kozanów-Popwice Płn.).
W toku realizacji projektu dało się zauważyć niestety brak konsekwencji uczestników i uczestniczek projektu, co skutkowało opuszczaniem przez nich warsztatów i utrudnionym kontaktem animatora. Mimo, że od początku uczestnicy byli poinformowani o wszystkich terminach warsztatów oraz obowiązku zorganizowania spotkania sąsiedzkiego część z nich nagminnie opuszczała zajęcia, nie odbierała telefonów, nie odpisywała na wiadomości meilowe ani nie kontaktowała się z kadrą projektu, przez co realizacja tej części zadania była mocno utrudniona. Jest to o tyle zaskakujące, że wśród uczestników i uczestniczek cyklu byli zarówno aktywni mieszkańcy, Radni Osiedli, jak również osoby związane z sektorem NGO, przez co powinni być świadomi swoich obowiązków względem uczestnictwa w tego typu projektach.
Warsztaty były prowadzone przez 2 doświadczonych trenerów, z wykorzystaniem aktywnych form edukacji. Tematyka warsztatów wynikająca z analizy przeprowadzonych potrzeb, dotyczyła m.in.: metod angażowania obywateli i społeczności dla ich dobra wspólnego, poprzez włączanie ich do działania, pracy w zespole, komunikacji, podejmowania współpracy lokalnej, w tym z instytucjami funkcjonującymi na danym osiedlu, wykorzystania zasobów ludzkich, rzeczowych osiedla, realizacji i promocji działań obywatelskich, trudności z zaangażowaniem się w działania społeczne, trudności związane z poczuciem izolacji społecznej. Tematy poszczególnych warsztatów były dopasowane do potrzeb uczestników, którzy mieli możliwość wyboru wyżej wymienionych zagadnień i dodania nowych, jeśli wpływało to na zwiększenie kompetencji w zakresie aktywizowania obywateli. Uczestnikom zapewniony został poczęstunek w formie przerw kawowych i ciepłego posiłku oraz materiały potrzebne do prawidłowego przeprowadzenia warsztatów. Warsztaty były prowadzone przez specjalistów z danej tematyki.
Za realizację zadania odpowiedzialny był Oferent 1 – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przy wsparciu Oferenta 2 – Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE.

2. W ramach zadania na terenie wrocławskich Osiedli, z których pochodzili uczestnicy Wielokulturowej Szkoły Liderów Osiedlowych zostały zorganizowane Wielokulturowe Spotkania Sąsiedzkie (planowano 6 spotkań, finalnie odbyły się 2).
– Karłowice/Różanka – 15.12.2019 – “Dzień z życia…” – Wydarzenie prezentujące różnorodność kulturową mieszkańców osiedla – 60 osób
– Plac Grunwaldzki/Przedmieście Oławskie – Spotkanie nie odbyło się z powodu braku kontaktu ze strony obu uczestników tandemu. Przedstawiciel Placu Grunwaldzkiego pochodzenia polskiego usprawiedliwiał się chorobą, Przedstawicielka Przedmieścia Oławskiego pochodzenia ukraińskiego nie odbierała telefonu i nie odpowiadała na wiadomości.
– Ołbin – Wydarzenie nie odbyło się.
– Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn./Leśnica – Z powodu skreślenia dwóch osób z listy uczestników projektu pojawiła się konieczność połączenia dwóch osób z dwóch różnych osiedli w jeden tandem. Finalnie nie udało się zorganizować wydarzenia mimo starań obu uczestników.
– Huby/Gaj – 26.11.2019 – Biesiada sąsiedzka na Hubach z udziałem mieszkańców osiedla pochodzących z różnych narodów i kultur – 65 osób
– Ołbin – Nie udało się zorganizować spotkania z powodu trudności z komunikacją z uczestniczkami tandemu polsko-romskiego,
– Stare Miasto – Planowane było na grudzień spotkanie w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku dot. obchodów Świąt Bożego Narodzenia w każdym z czterech wyznań. Niestety w trakcie przygotowań uczestniczce z Ukrainy zmarła mama i musiała pilnie wyjechać na Ukrainę w sprawie pogrzebu. Finalnie nie udało się zorganizować spotkania.
Niemniej jednak realizacja zadania zakończyła się powodzeniem, gdyż została osiągnięta liczba uczestników spotkań sąsiedzkich zaplanowana w Ofercie. Ponadto wszyscy uczestnicy cyklu edukacyjnego zaangażowali się w proces organizacji spotkań na swoich osiedlach i do końca realizacji projektu aktywnie uczestniczyli w procesie realizacji zadania.
Organizatorami Spotkań byli uczestnicy cyklu edukacyjnego. Obligatoryjnym elementem każdego wydarzenia było wykorzystanie własnych zasobów lokalnych osiedla np: lokalnych artystów, rzemieślników itd. Tematyka Spotkań zawierała aspekt wielokulturowości związany z zamieszkującymi na danym osiedlu przedstawicielami mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych. Ideą było zaplanowanie i zrealizowanie działań, które będą aktywizowały mieszkańców danej społeczności dla ich dobra wspólnego. Organizację Spotkań wspierał animator społeczności lokalnych, który na bieżąco towarzyszył Liderom, wspólnie rozwiązując potencjalne trudności, motywował do działania itp. Dodatkowo animator był również odpowiedzialny za opiekę merytoryczną nad uczestnikami cyklu edukacyjnego podczas jego trwania.
Niestety mimo szczególnych starań część uczestników cyklu edukacyjnego z różnych powodów m.in. osobistych i rodzinnych (jednej z uczestniczek zmarła mama w trakcie realizacji projektu, jeden z uczestników przez długi czas zmagał się z chorobą) nie była w stanie zorganizować spotkań sąsiedzkich. Mimo to do czasu zakończenia projektu zostały poczynione przygotowania do ich realizacji, a co za tym idzie zostały wypracowane godziny pracy wolontariackiej stanowiące wkład osobowy przy realizacji zadania.
Za realizację zadania odpowiedzialny był Oferent 1 – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przy wsparciu Oferenta 2 – Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE.

3. Zostały zorganizowane na terenie Wrocławia warsztaty kompetencji międzykulturowych dla mieszkańców miasta (5 warsztatów, 8 godzin lekcyjnych/warsztat).
– 18 września 2019 r. – Poznaj nieznane. Jak przeciwdziałać uprzedzeniom i nienawiści? – 16 osób
– 26 października 2019 r. – Ponad Granicami… mądrość baśni w wielokulturowym świecie – 15 osób
– 16 listopada 2019 r. – Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja i mowa nienawiści – 11 osób
– 25 listopada 2019 r. – Poznaj nieznane. Romowie – tradycja, kultura, społeczność – 17 osób
– 6 grudnia 2019 r. – Poznaj Nieznane: Jaki masz wpływ na przejawy agresji i mowę nienawiści we współczesnym świecie? – 18 osób
Zakres tematyczny warsztatów to m.in.: tożsamość i postrzeganie samego siebie w społeczeństwie, mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści (w szczególności w internecie). Celem warsztatów był wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców Wrocławia na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mowy nienawiści oraz budowanie dialogu międzykulturowego. Ostateczny zakres tematyczny był dopasowywany do oczekiwań uczestników poszczególnych warsztatów. Zajęcia odbywały się interaktywnymi metodami warsztatowymi angażującymi uczestników w proces edukacyjny i wykorzystującymi nowoczesne technologie. Uczestnikom warsztatów został zapewniony poczęstunek oraz materiały dydaktyczne i do prowadzenia zajęć. Warsztaty były prowadzone przez doświadczonych trenerów.
Za realizację zadania odpowiedzialny był Oferent 2 – Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE przy wsparciu Oferenta 1 – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

4. Odbyło się 18 października 2019 r. w Centrum Ukraińskim Kultury i Rozwoju 6 warsztatów (4h lekcyjne/warsztat) dla mieszkańców prezentujących kulturę i tradycję mieszkających we Wrocławiu przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych:
– Warsztat kulinarny – kuchnia arabska (syryjska) prezentujący tradycyjne syryjskie potrawy świąteczne – 20 osób.
– Tradycyjne rękodzieło ukraińskie – prezentujący sposoby tworzenia wyrobów rękodzielniczych wytwarzanych na potrzeby różnych okazji i Świąt m.in. wianki świętojańskie – 8 osób
– Taniec latynoamerykański i karaibski prezentujący style taneczne związane z obchodami Święta Pracy – 31 osób
– Warsztat kulinarny – kuchnia południowoamerykańska prezentujący sposób przyrządzania i historię południowoamerykańskiego napoju Yerba mate, który przez tradycyjnych mieszkańców był spożywany przy wszelkiego rodzaju spotkaniach towarzyskich jako napój przyjaźni, – 17 osób
– Tradycyjne pieśni ukraińskie prezentujący tradycyjne pieśni wykonywane w Ukrainie podczas różnych Świąt m.in. Bożego Narodzenia, Święta Niepodległości itp. – 8 osób
– Jamhuri – Dzień Niepodległości Kenii – warsztat przedstawiający kulturę i tradycję Kenii w kontekście obchodzonego Dnia Niepodległości oraz przywiązania mieszkańców tego kraju do patriotyzmu i tradycji – 11 osób.
Warsztaty były prowadzone przez przedstawicieli mniejszości i były tematycznie związane z wypadającymi w czasie roku świętami i rocznicami jak np. Wielkanoc, Święto Pracy, Dzień Matki, Dzień Dziecka. Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z rodzimą tradycją i kulturą mieszkających we Wrocławiu mniejszości. Uczestnikom podczas warsztatów zostały zapewnione materiały do prowadzenia zajęć (w zależności od potrzeb i specyfiki danego warsztatu) oraz poczęstunek podczas warsztatu.
Z uwagi na późny termin przekazania środków z dotacji przez Gminę Wrocław w porozumieniu z WCRS zdecydowaliśmy połączyć warsztaty w jeden blok i zrealizować zadanie w ramach Wrocławskiego Dnia Tradycji Kultur. Zdecydowały o tym również głosy zarówno przedstawicieli mniejszości jak i mieszkańców, dla których idea większego wydarzenia okazała się bardziej atrakcyjna niż kilku kilkugodzinnych pojedynczych warsztatów. Świadczy o tym frekwencja uczestników na poszczególnych warsztatach.
Za realizację zadania odpowiedzialny był Oferent 2 – Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE przy wsparciu Oferenta 1 – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Rezultaty/wskaźniki/produkty/osiągnięcia w 2019 r.:
Realizacja projektu przyczyniła się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości 310 (planowano co najmniej 297) mieszkańców Wrocławia na temat tolerancji, uprzedzeń, dyskryminacji, praw człowieka i przeciwdziałania mowie nienawiści. Jednym z głównych rezultatów projektu było zwiększenie wiedzy i umiejętności 13 mieszkańców z 9 wrocławskich Osiedli, w tym 6 przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych w zakresie metod i narzędzi angażowania obywateli do działania oraz partycypacji w życiu publicznym i społecznym. Ponadto bezpośrednim rezultatem działań projektowych było uwrażliwienie mieszkańców Wrocławia na przejawy dyskryminacji, przemocy i nienawiści. Ponadto projekt przyczynił się bezpośrednio lub pośrednio do budowania w społeczności Wrocławia postaw tolerancji i szacunku dla wielokulturowości; zwiększenia wiedzy mieszkańców miasta na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz podniesienia ich świadomości na temat grup dyskryminowanych. Dzięki realizacji projektu zwiększyła się również świadomość wrocławian na temat skutków stosowania języka nienawiści a mieszkańcy miasta zaczęli zwracać większą uwagę na istotę języka jakim posługują się w przestrzeni publicznej. Ponadto projekt przyczynił się bezpośrednio lub pośrednio do promowania i upowszechniania wśród mieszkańców Wrocławia postaw obywatelskich, zasad wolności i praw człowieka. Dodatkowo mieszkańcy miasta mieli okazję poznać rodzime kultury zamieszkujących Wrocław przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych.

Rezultaty liczbowe:
– liczba przeprowadzonych warsztatów w ramach Szkoły Wielokulturowych Liderów Osiedlowych – 4 (planowano co najmniej 4)
– liczba godzin przeprowadzonych warsztatów w ramach Szkoły Wielokulturowych Liderów Osiedlowych – 32 (planowano co najmniej 32)
– liczba uczestników Szkoły Wielokulturowych Liderów Osiedlowych – 13 (planowano co najmniej 12), w tym liczba przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych – 6 (planowano co najmniej 6)
– liczba Wielokulturowych Spotkań Sąsiedzkich zrealizowanych przez uczestników projektu – 2 (planowano co najmniej 6)
– liczba uczestników Wielokulturowych Spotkań Sąsiedzkich – 125 (planowano co najmniej 120)
– liczba otwartych warsztatów kompetencji międzykulturowych w ramach projektu – 5 (planowano co najmniej 5)
– liczba godzin otwartych warsztatów kompetencji międzykulturowych – 40 (planowano co najmniej 40)
– liczba powtarzających się uczestników otwartych warsztatów kompetencji międzykulturowych – 77 (planowano co najmniej 75)
– liczba przeprowadzonych warsztatów Tradycji Wielu Kultur – 6 (planowano co najmniej 6)
– liczba godzin warsztatów Tradycji Wielu Kultur – 24 (planowano co najmniej 24)
– liczba powtarzających się uczestników warsztatów Tradycji Wielu Kultur – 95 (planowano co najmniej 90)