Wrocław. Bezpłatne szkolenie „Podstawy księgowości w organizacjach pozarządowych”.

Chcesz dowiedzieć się o co chodzi w księgowości dla organizacji pozarządowych? Co to jest konto księgowe? Jak prowadzi się księgi rachunkowe? Jak wygląda plan kont i do czego służy? Czym są przychody w organizacji pozarządowej i jak je księgować? Przyjdź na bezpłatne szkolenie i poznaj podstawy księgowości w organizacjach pozarządowych.

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli/ki podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych z terenu subregionu wrocławskiego (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, miasto Wrocław) na bezpłatne jednodniowe szkolenie dot. podstaw księgowości.

Zakres tematyczny:
– Wprowadzenie do Rachunkowości
– Zasady prowadzenia UEPIK
– Dlaczego każde konto księgowe ma lewą i prawą stronę?
– Księgi rzetelne, bezbłędne, sprawdzalne, prowadzone na bieżąco…czyli technika prowadzenia ksiąg rachunkowych
– Polityka rachunkowości (Podstawowe elementy, Możliwe do zastosowania uproszczenia
– Zakładowy plan kont (jak zaklasyfikować i posegregować transakcje gospodarcze, czyli plan kont organizacji pozarządowych)
– Przychody organizacji pozarządowych
– Czym się różnią „czwórki” od „piątek”?
– Czy wysokość środków pieniężnych jest równa osiągniętemu wynikowi? – księgowanie podstawowych transakcji gospodarczych
– Zasada dualizmu w praktyce
– Podstawowe schematy księgowań

TERMIN: 26 kwietnia 2023 (środa)
GODZINA: 8.30 – 16.00
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym)

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć;
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki:
– podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych;
z terenu następujących powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocław.

UWAGA! Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących księgowych, członków Zarządów i Komisji Rewizyjnych, osób z mniejszym doświadczeniem w zakresie księgowości.

Uwaga!
W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
– o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v

Procedura rekrutacyjna:

  1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
  2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 20 kwietnia 2023 r.
  3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2023 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

W przypadku zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu niezbędne będzie wypełnienie oraz podpisanie Deklaracji uczestnictwa oraz Umowy o korzystanie z usług DOWES, nie później jednak niż w dzień rozpoczęcia szkolenia.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej)

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 71 796 30 00, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Do pobrania:
Deklaracja uczestnictwa DOWES
Umowa korzystania z usług DOWES