Wrocław. Bezpłatne szkolenie „Praktyczne aspekty ustawy o ekonomii społecznej oraz możliwości uzyskania dofinansowania z Krajowego Programu Odbudowy (KPO)”

Czy organizacja pozarządowa jest podmiotem ekonomii społecznej (PES) albo przedsiębiorstwem społecznym (PS)? Jakie zmiany wprowadziła od 1 listopada 2022 r. ustawa o ekonomii społecznej? Jak wygląda procedura uzyskiwania statusu przedsiębiorstwa społecznego? Czy organizacje pozarządowe mogą pozyskać środki z Krajowego Planu Odbudowy? Przyjdź na bezpłatne szkolenie i dowiedz się więcej o ustawie o ekonomii społecznej oraz Krajowym Planie Odbudowy.

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza osoby reprezentujące podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne z terenu subregionu wrocławskiego (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, miasto Wrocław) na bezpłatne jednodniowe szkolenie dot. praktycznych aspektów ustawy o ekonomii społecznej oraz możliwości uzyskania dofinansowania z Krajowego Programu Odbudowy (KPO) .

Podczas szkolenia odpowiemy m.in. na następujące pytania:
– Czy organizacja pozarządowa jest podmiotem ekonomii społecznej(PES) albo przedsiębiorstwem społecznym(PS)?
– Jakie zmiany wprowadziła od 1 listopada ustawa o ekonomii społecznej?
– Jak wygląda procedura uzyskiwania statusu przedsiębiorstwa społecznego?
oraz przedstawimy zasady aplikowania o środki w ramach konkursu grantowego na rozwój i wzmocnienie Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych w ramach Krajowego Planu Odbudowy

TERMIN: 7 lutego 2023 (wtorek)
GODZINA: 8.30 – 16.00
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym)

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć;
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Do udziału w warsztacie zapraszamy osoby reprezentujące:
– podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe (m.in. stowarzyszenia, fundacje);
– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

z terenu następujących powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocław.

Uwaga!
W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
– o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v

Procedura rekrutacyjna:

  1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
  2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 30 stycznia 2022 r.
  3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 31 stycznia 2022 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

W przypadku zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu niezbędne będzie wypełnienie oraz podpisanie Deklaracji uczestnictwa oraz Umowy o korzystanie z usług DOWES, nie później jednak niż w dzień rozpoczęcia szkolenia.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Osoby uczestniczące we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej)

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 71 796 30 00, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Do pobrania:
Deklaracja uczestnictwa DOWES
Umowa korzystania z usług DOWES