Wrocław. Bezpłatne szkolenie „Prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych”

Jak prawidłowo i bezpiecznie przetwarzać dane osobowe? Jakie wymogi prawne nakłada na organizacje ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami? Jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków PFRON? Jakie obowiązki informacyjne ciążą na organizacjach realizujących zadania zlecane przez organy administracji publicznej? Przyjdź na bezpłatne szkolenie i poznaj prawne aspekty funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli/ki podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych z terenu subregionu wrocławskiego (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, miasto Wrocław) na bezpłatne jednodniowe szkolenie dot. prawnych aspektów funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym stowarzyszeń i fundacji.

Zakres tematyczny:
– Zarządzanie danymi osobowymi w organizacji, w tym m.in. zasady RODO, bezpieczeństwo danych,
– Dostępność usług organizacji dla osób o szczególnych potrzebach, w tym m.in. wymogi ustawowe, zasady przygotowywania deklaracji dostępności itp.,
– Procedura ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń personelu ze środków PFRON,
– Procedury prawne podczas postępowań administracyjnych i sądowych z udziałem organizacji pozarządowych,
– Obowiązki informacyjne podmiotów realizujących zadania zlecane przez organy administracji publicznej,

TERMIN: 16 maja 2023 (wtorek)
GODZINA: 8.30 – 16.00
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym)

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć;
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki:
– podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych;
z terenu następujących powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocław.

Uwaga!
W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
– o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v

Procedura rekrutacyjna:

  1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
  2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 9 maja 2023 r.
  3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 10 maja 2023 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

W przypadku zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu niezbędne będzie wypełnienie oraz podpisanie Deklaracji uczestnictwa oraz Umowy o korzystanie z usług DOWES, nie później jednak niż w dzień rozpoczęcia szkolenia.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Szkolenie jest organizowane w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej)

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 71 796 30 00, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Do pobrania:
Deklaracja uczestnictwa DOWES
Umowa korzystania z usług DOWES