Wrocław. Bezpłatne szkolenie „REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA w przedsiębiorstwie społecznym. Jak prowadzić działania i skąd pozyskiwać fundusze.”

Co to jest reintegracja społeczna i zawodowa? Jakie są przykładowe działania w ramach reintegracji? Dla kogo mogą być prowadzone działania reintegracyjne? Jakie obowiązki wobec podmiotów wynikają z ustawy? Jak tworzyć Indywidualny Plan Reintegracji? Z jakich źródeł można pozyskiwać środki finansowe na działania w ramach reintegracji? Poznaj przykłady Przedsiębiorstw Społecznych, które już prowadzą takie działania.

Przyjdź na bezpłatne szkolenie i dowiedz się więcej o zasadach prowadzenia działań w ramach reintegracji społecznej i zawodowej.

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli/ki podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych z terenu subregionu wrocławskiego (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, miasto Wrocław) na bezpłatne jednodniowe szkolenie dot. sposobów prowadzenia działań w ramach reintegracji społeczno-zawodowej oraz możliwościach jej finansowania.

Zakres tematyczny:
1. Co to jest reintegracja społeczno-zawodowa?
– dla jakich osób może być realizowana reintegracja,
– jakiego typu podmioty realizują działania reintegracyjne,
– przykładowe działania Przedsiębiorstw Społecznych z subregionu w ramach reintegracji społeczno-zawodowej,
– największe wyzwania podczas prowadzenia reintegracji społeczno-zawodowej,
– jak prowadzić reintegrację pod kątem integracji wszystkich pracowników w podmiocie.
2. Obowiązki wobec podmiotów wynikające z ustawy o ekonomii społecznej.
3. Indywidualny Plan Reintegracji:
– kto odpowiada za tworzenie planów,
– struktura dokumentu,
– jak planować rozwój pracownika w ramach reintegracji,
– zakres działań reintegracyjnych ujętych w ramach IPR,
– jak określać i weryfikować efekty planowanych działań.
4. Źródła finansowania działań w ramach reintegracji społeczno-zawodowej:
– współpraca z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej,
– reintegracja w Przedsiębiorstwie Społecznym a kontekst dotacyjny,
– inne.

TERMIN: 12 grudnia 2023 (wtorek)
GODZINA: 9.30 – 14.30
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym)

Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu otrzyma:
– materiały merytoryczne;
– kawa, herbata;
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
– przedstawicieli i przedstawicielki podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych;
z terenu następujących powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocław.

Uwaga!
W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
– osoby bezrobotne długotrwale, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
– osoby niepełnosprawne w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
– absolwenci centrum integracji społecznej oraz absolwenta klubu integracji społecznej, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
– osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego, o których mowa w art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 i 1265),
– osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 i 1700) oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
– osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685 oraz z 2022 r. poz. 974 i 1700),
– osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Procedura rekrutacyjna:

  1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
  2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 7 grudnia 2023 r.
  3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 8 grudnia 2023 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

W przypadku zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu niezbędnym będzie wypełnienie oraz podpisanie dokumentów związanych z udziałem w projekcie, nie później jednak niż w dzień rozpoczęcia szkolenia.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Szkolenie jest organizowany w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 (Priorytet nr 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku, Działanie nr 7.5 Aktywna Integracja).

Szczegółowych informacji udziela:
Agnieszka Olejarz
tel. 71 796 30 00, 530 105 111
e-mail: agnieszka.olejarz@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!