Wrocław. Bezpłatne szkolenie „Zasady tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej”

Czym różni się stowarzyszenie od fundacji? Jak założyć spółdzielnię socjalną? Jak wygląda procedura rejestracyjna w poszczególnych rodzajach podmiotów? Jakie obowiązki musi spełnić podmiot w trakcie swojego funkcjonowania? Skąd pozyskiwać środki na działalność? Przyjdź na bezpłatne szkolenie i dowiedz się więcej o stowarzyszeniach, fundacjach, spółdzielniach socjalnych i innych podmiotach ekonomii społecznej.

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza osoby indywidualne zainteresowane utworzeniem stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej lub innego podmiotu ekonomii społecznej oraz przedstawicieli/ki podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych z terenu subregionu wrocławskiego (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, miasto Wrocław) na bezpłatne jednodniowe szkolenie dot. zasad tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych i innych podmiotów ekonomii społecznej.

Zakres tematyczny:
– aspekty formalno-prawne tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, w tym stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni socjalnych
– podobieństwa i różnice między poszczególnymi rodzajami podmiotów: stowarzyszenie, fundacja, spółdzielnia socjalna itp.
– cykl życia organizacji – ważne terminy i obowiązki wobec różnych organów
– podstawowe źródła finansowania działań podmiotu: granty i dotacje, zbiórki publiczne, darowizny, loterie itp.
– zasady prowadzenia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego,
– działalność gospodarcza i zasady jej prowadzenia,
– ludzie w organizacji: zatrudnianie pracowników, angażowanie wolontariuszy,
– dokonywanie zmian rejestrowych w trakcie działalności podmiotu,
– likwidacja podmiotu – czy i kiedy to w ogóle jest możliwe?

TERMIN: 14 grudnia 2022 (środa)
GODZINA: 8.30 – 16.00
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym)

Każda osoba uczestnicząca w warsztacie otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć;
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Do udziału w warsztacie zapraszamy:
– osoby indywidualne zainteresowane utworzeniem podmiotu ekonomii społecznej, w tym m.in. stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej.
– przedstawicieli i przedstawicielki podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji), kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych;

z terenu następujących powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocław.

Uwaga!
W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
– o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v

Procedura rekrutacyjna:

  1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
  2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 8 grudnia 2022 r.
  3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 9 grudnia 2022 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

W przypadku zakwalifikowania się do udziału w warsztatu niezbędnym będzie wypełnienie oraz podpisanie Deklaracji uczestnictwa oraz Umowy o korzystanie z usług DOWES, nie później jednak niż w dzień rozpoczęcia warsztatu.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej)

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 71 796 30 00, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Do pobrania:
Deklaracja uczestnictwa DOWES
Umowa korzystania z usług DOWES