Wrocław. Bezpłatny warsztat „Jak zorganizować grę terenową?”

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli/ki społeczności lokalnych,  tym m.in. podmiotów ekonomii społecznej, (organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych) z terenu subregionu wrocławskiego (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, miasto Wrocław) na bezpłatne dwudniowe warsztaty dot. tworzenia gier terenowych.

Zakres tematyczny:
– zasady tworzenia gier terenowych,
– etapy organizacji i przeprowadzania gier terenowych,
– przykłady dobrych praktyk w organizowaniu gier terenowych,
– na co zwrócić uwagę przy organizacji gry terenowej?

PROGRAM WARSZTATU

UWAGA! Zmiana terminu warsztatu na 24 i 26 maja 2023!

TERMIN: 24 i 26 maja 2023 (środa i piątek)
GODZINA: 8.30 – 16.00
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym)

Każda osoba uczestnicząca w warsztacie otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć;
– zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

Do udziału w warsztacie zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki:
– społeczności lokalnych;
– podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych;
– jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, w tym szkół i placówek oświatowych oraz podmiotów uprawnionych do tworzenia podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym;
– publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, nauki i biznesu;
– instytucji wspierających ekonomię społeczną
z terenu następujących powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocław.

Uwaga!
W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
– o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v

Procedura rekrutacyjna:

  1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
  2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 19 maja 2023 r.
  3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 20 maja 2023 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

W przypadku zakwalifikowania się do udziału w warsztacie niezbędne będzie wypełnienie oraz podpisanie Deklaracji uczestnictwa oraz Umowy o korzystanie z usług DOWES, nie później jednak niż w dzień rozpoczęcia szkolenia.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej)

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 71 796 30 00, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Do pobrania:
Deklaracja uczestnictwa DOWES
Umowa korzystania z usług DOWES