Wrocław. Bezpłatny warsztat „Kompetencje interpersonalne w działalności na rzecz lokalnych społeczności”.

Jak słuchać, żeby ludzie chcieli opowiadać? Jak pytać, żeby nie zamykać ludzi? Jak skutecznie i z szacunkiem udzielać informacji zwrotnej? Jak budować siebie i zachęcać ludzi by szli za mną? Jak motywować zespoły? Jak asertywnie stawiać własne i respektować cudze granice? Przyjdź na bezpłatne warsztaty i rozwiń swoje umiejętności interpersonalne niezbędne w działalności na rzecz lokalnych społeczności.

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza osoby reprezentujące podmioty ekonomii społecznej, w tym organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne oraz liderów/ki lokalnych społeczności z terenu subregionu wrocławskiego (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, miasto Wrocław) na bezpłatne dwudniowe warsztaty kompetencji interpersonalnych w działalności na rzecz lokalnych społeczności.

Zakres tematyczny:
– Komunikacja – Jak słuchać, żeby ludzie chcieli opowiadać?
– Komunikacja – Jak pytać, żeby nie zamykać ludzi?
– Udzielanie Informacji Zwrotnej – jak to robić skutecznie i z szacunkiem?
– Ja Lider- jak budować siebie i zachęcać ludzi by szli za mną?
– Motywowanie – Jak motywować zespoły
– Asertywność, czyli stawianie granic.
– Asertywne odmawianie i asertywne zgadzanie się
– Asertywne udzielanie i przyjmowanie pochwał w sytuacjach zawodowych

TERMIN: 23-24 lutego 2023 (czwartek-piątek)
GODZINA: 8.30 – 16.00
MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym)

Każda osoba uczestnicząca w warsztacie otrzyma:
– materiały merytoryczne w formie papierowej;
– poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć;
– zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

Do udziału w warsztacie zapraszamy:
– osoby reprezentujące podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) itp.;
– liderów i liderki lokalnych społeczności;
z terenu następujących powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocław.

Uwaga!
W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych
– o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi;
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach PI 9i, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach PI 9v

Procedura rekrutacyjna:

  1. Wypełnij i prześlij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ
  2. Ostateczny termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa 15 lutego 2023 r.
  3. Po zakończeniu przyjmowania formularzy zgłoszeniowych i przeprowadzeniu weryfikacji formalno-merytorycznej nadesłanych zgłoszeń najpóźniej do dnia 16 lutego 2023 r. każda zgłoszona osoba otrzyma pocztą elektroniczną informację o wynikach naboru.

W przypadku zakwalifikowania się do udziału w warsztatu niezbędnym będzie wypełnienie oraz podpisanie Deklaracji uczestnictwa oraz Umowy o korzystanie z usług DOWES, nie później jednak niż w dzień rozpoczęcia warsztatu.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Uczestnicy i uczestniczki we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej)

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 71 796 30 00, 693 145 674
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

Do pobrania:
Deklaracja uczestnictwa DOWES
Umowa korzystania z usług DOWES