Wrocław. Bezpłatny warsztat „Wprowadzenie do księgowości dla organizacji pozarządowych”

Dlaczego każde konto księgowe ma lewą i prawą stronę? Czym są księgi rzetelne, bezbłędne, sprawdzalne, prowadzone na bieżąco? Czy wysokość środków pieniężnych jest równa osiągniętemu wynikowi? Czym się różnią „czwórki” od „piątek”? Jeżeli chcesz samodzielnie prowadzić księgowość swojej organizacji lub dowiedzieć się co Księgowy/a chce Ci przekazać, przyjdź na bezpłatny warsztat dot. podstaw księgowości dla organizacji pozarządowych.

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej prowadzony przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli (członków zarządu, członków organizacji) organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej z terenu subregionu wrocławskiego (powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski, miasto Wrocław) na bezpłatny jednodniowy warsztat dot. podstawowych zasad księgowości w organizacjach pozarządowych.

Zakres tematyczny warsztatu to m.in.:
– jak sprawozdanie finansowe jest powiązane z kontami księgowymi, czyli o podstawowych koncepcjach księgowości
– co kryje w sobie rozdział drugi Ustawy o Rachunkowości, czyli zasady prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
– jak ująć transakcję gospodarczą w księgach zgodnie ze sztuką księgową, czyli podstawowe zasady rachunkowości
– jak zaklasyfikować i posegregować transakcje gospodarcze, czyli plan kont organizacji pozarządowych

TERMIN:
– 25 kwietnia 2019 (czwartek)
– 26 kwietnia 2019 (piątek)

GODZINA: 9.00 – 16.00

MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym)

Aby wziąć udział w warsztacie należy wypełnić i wysłać zgłoszenie poprzez specjalny formularz internetowy dostępny TUTAJ.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 kwietnia 2019 r.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz ciepły posiłek i poczęstunek kawowy podczas zajęć. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu.

Warsztat będzie prowadzony interaktywnymi metodami warsztatowymi i przeznaczony jest dla przedstawicieli (członków zarządu, członków organizacji) organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej z terenu następujących powiatów: milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego, wrocławskiego oraz miasta Wrocław.

Uwaga!
W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które nie korzystały jeszcze z usług Dolnośląskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej we Wrocławiu oraz osoby spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy zgodnie z ustawą o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy
– reprezentujące środowiska lub lokalne społeczności zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych;
– o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi;
– zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel. 71 796 30 00
e-mail: dowes@rcwip.pl

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!