WROCŁAW MIASTEM DIALOGU I RÓŻNORODNOŚCI

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Różnorodności Społecznej UP-DATE i jest współfinansowany z budżetu Gminy Wrocław.

Okres realizacji projektu: 01.02.2021 – 31.12.2021.

Celem projektu jest rozwój wspólnoty wrocławian poprzez kształtowanie postaw społecznych opartych na wzmacnianiu tożsamości kulturowej, edukacji do dialogu, szacunku, otwartości i solidarności społecznej oraz wsparcie procesów integracyjnych lokalnej wspólnoty. Zadanie wpisuje się w realizację wizji Wrocławia opisanej w Programie „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego” 2018-2022, tj. wspólnoty mieszkańców, którzy żyją we wzajemnym szacunku bez względu na pochodzenie, odrębność kulturową, język czy religię.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

  1. Organizację 2 dwudniowych otwartych treningów antydyskryminacyjnych dla mieszkańców Wrocławia, które pozwolą uczestnikom i uczestniczkom poznać m.in. mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń, metody przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści oraz aspekty prawne reagowania na przemoc i agresję w przestrzeni publicznej.
  2. Organizację 3 jednodniowych otwartych warsztatów kompetencji międzykulturowych z cyklu “Poznaj Nieznane” dla mieszkańców Wrocławia, które pozwolą uczestnikom i uczestniczkom poznać m.in. kulturę i tradycję zamieszkujących Wrocław mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych. Warsztaty dot. konkretnych grup i mniejszości będą współprowadzone przez przedstawiciela/przedstawicielkę danej grupy. Część warsztatów zostanie również tematycznie rozszerzona o elementy przeciwdziałania dyskryminacji i mowy nienawiści ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa, cyberbullingu, stalkingu itp.
  3. Organizację trzeciej edycji wydarzenia “Ulice Dialogu” podczas którego mieszkający we Wrocławiu przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych zaproszą wrocławian do osobistej rozmowy w przestrzeni publicznej miasta.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości co najmniej 125 powtarzających się (co najmniej 75% osób niepowtarzających się) mieszkańców Wrocławia na temat tolerancji, uprzedzeń, dyskryminacji, praw człowieka i przeciwdziałania mowie nienawiści. Dodatkowo bezpośrednim rezultatem działań projektowych będzie uwrażliwienie mieszkańców Wrocławia na przejawy dyskryminacji, przemocy i nienawiści. Ponadto projekt przyczyni się bezpośrednio lub pośrednio do budowania w społeczności Wrocławia postaw tolerancji i szacunku dla wielokulturowości; zwiększenia wiedzy mieszkańców miasta na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz podniesienia ich świadomości na temat grup dyskryminowanych. Dzięki realizacji projektu zwiększy się również świadomość wrocławian na temat skutków stosowania języka nienawiści a mieszkańcy miasta zwrócą większą uwagę na istotę języka jakim posługują się w przestrzeni publicznej. Ponadto projekt przyczyni się bezpośrednio lub pośrednio do promowania i upowszechniania wśród mieszkańców Wrocławia postaw obywatelskich, zasad wolności i praw człowieka. Dodatkowo mieszkańcy miasta poznają rodzime kultury zamieszkujących Wrocław przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych.

Wartość całkowita projektu: 23 300,00 zł
Przyznana dotacja: 20 000,00 zł
w tym RCWIP: 9 110,00 zł
w tym UP-DATE: 10 890,00 zł
Finansowy wkład własny: 3 300,00 zł
Osobowy wkład własny: 0,00 zł