WROCŁAW – NIE DLA MOWY NIENAWIŚCI W SZKOLE

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Różnorodności Społecznej UP-DATE i współfinansowany z budżetu Gminy Wrocław.

Czas trwania: 01.04.2019 – 31.12.2019

Budżet projektu:
42 211,75 zł, w tym:
– dotacja: 37 911,75 zł (RCWIP: 18 904 zł; UP-DATE: 19 007,75 zł)
– finansowy wkład własny: 1 800 zł (po stronie RCWIP)
– osobowy wkład własny: 2 500 zł (po stronie UP-DATE: 2 500 zł)

Źródło finansowania:
– Gmina Wrocław
– Środki własne

Cel główny:
– zwiększenie wiedzy i świadomości co najmniej 95 nauczycieli, nauczycielek, uczniów i uczennic wrocławskich szkół na temat tolerancji, uprzedzeń, dyskryminacji, praw człowieka i przeciwdziałania mowie nienawiści w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia 2019 r. 

Zrealizowane działania:
1. Został zorganizowany dla grupy 15 chętnych nauczycielek wrocławskich szkół cykl edukacyjny przygotowujący do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych i z zakresu praw człowieka:
16-19 maja 2019 – Trening kompetencji interpersonalnych (32 h lekcyjne)
7-9 czerwca 2019 – Trening antydyskryminacyjny (24 h lekcyjne)
13-15 września 2019 – Trening kompetencji trenerskich (24 h lekcyjne)
16-17 listopada 2019 – Warsztat autoewaluacyjny (16 h lekcyjnych).
Zakres tematyczny warsztatów to m.in. trening kompetencji interpersonalnych, trening antydyskryminacyjny, trening kompetencji trenerskich, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas zajęć. Celem zadania było zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców Dolnego Śląska w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mowy nienawiści. Podczas warsztatów uczestnikom zostały zapewnione przerwy kawowe, ciepły posiłek podczas każdego dnia oraz materiały dydaktyczne i do prowadzenia zajęć podczas każdego warsztatu.
Dodatkowo w celu sprawdzenia w praktyce zdobytych umiejętności trenerskich każda uczestniczka miała za zadanie przeprowadzić w swojej społeczności szkolnej warsztat antydyskryminacyjny. Przeprowadzone warsztaty zostały potem zewaluowane na ostatnim warsztacie wraz z superwizorem prowadzącym. Warsztaty były prowadzone przez doświadczonych trenerów, w tym specjalizujących się w kształceniu trenerskim.
Ponadto w ramach projektu został opracowany i wydrukowany dla każdego uczestnika cyklu edukacyjnego komplet 8 plansz edukacyjnych dot. stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mowy nienawiści (planowano średnio 4 plansze/komplet) do samodzielnego wykorzystywania podczas prowadzonych przez siebie zajęć. Dodatkowy komplet plansz jest dostępny u Oferenta do bezpłatnego wypożyczania i użytkowania. Ponadto cały komplet plansz w wersji elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej www.up-date.org.pl do samodzielnego pobierania i wykorzystywania.
Za realizację zadania odpowiedzialny był Oferent 1 – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przy wsparciu Oferenta 2 – Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE.

2. Został zorganizowany w dniu 14 czerwca 2019 r. dla nauczycieli i uczniów wrocławskich szkół jednodniowy warsztat z zakresu tworzenia gier terenowych (1 warsztat x 8h lekcyjnych x 20 osób na warsztacie). Celem warsztatu było przygotowanie przedstawicieli i przedstawicielek społeczności szkolnej do samodzielnego organizowania i przeprowadzania gier terenowych.
Dodatkowo dla uczestników i uczestniczek warsztatu została opracowana i przygotowana pokazowa gra miejska związana z wielokulturowością miasta “Wszystkie kultury Wrocławia”. Pierwotnie gra była zaplanowana na 30 października 2019 r., jednak po rozesłaniu informacji do uczestników czerwcowego warsztatu z ponad 1 miesięcznym wyprzedzeniem okazało się, że żadna z uczestniczek warsztatu nie zgłosiła się do udziału w grze pokazowej. Dlatego też po konsultacji z opiekunem projektu w WCRS Oferent postanowił zaniechać organizacji gry. Niemniej jednak został opracowany przez koordynatora merytorycznego gry scenariusz, który został zamieszczony na stronie www.up-date.org.pl celem swobodnego wykorzystania. Z uwagi na fakt, że zgłoszenia do udziału w grze były przyjmowane właściwie do ostatniego momentu, grupa wolontariuszy zaangażowała się w jej opracowanie i przygotowanie. Gotowa gra po prostu się nie odbyła.
Za realizację zadania odpowiedzialny był Oferent 2 – Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE przy wsparciu Oferenta 1 – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

3. Odbyły się w czterech szkołach ponadpodstawowych na terenie Wrocławia jednodniowe warsztaty dla uczniów i uczennic przeciwdziałające mowie nienawiści:
– 30.09.2019 – Liceum Ogólnokształcące nr 6 – 24 osoby
– 01.10.2019 – Liceum Ogólnokształcące nr 4 – 13 osób
– 03.10.2019 – Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące – 14 osób
– 04.10.2019 – Technikum nr 15 – 15 osób
Warsztaty zostały podzielone na 2 zasadnicze części:
1) warsztaty przeciw mowie nienawiści (3h lekcyjne na warsztat), podczas których uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę na temat aspektów prawnych mowy nienawiści oraz reagowania na nią w przestrzeni publicznej, także w internecie.
2) warsztaty kreatywnego pisania z końcową redakcją tekstów (6h lekcyjnych na warsztat) prowadzone przez grupę Loesje Polska. Jest to metoda warsztatowa, opracowana przez międzynarodową organizację Loesje i wykorzystywana przez grupę Loesje Polska, która pomaga w rozwijaniu indywidualnych umiejętności i twórczego myślenia poprzez współdziałanie w grupie. Ukazuje, jak efektywnie wykorzystać potencjał i wiedzę każdego z uczestników. Zajęcia bazują na technikach twórczego pisania, a ich metodologia opiera się na zabawie słowem. Stymulują do aktywnej wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów w każdej części warsztatów. Prosta forma sprzyja adaptacjom dla grup o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku. Dzięki temu można ją wykorzystywać do realizacji rozmaitych tematycznie warsztatów, szkoleń i ćwiczeń edukacyjnych, a także w ramach aktywności integrujących grupę. Warsztat składał się z dwóch głównych części: warsztatu kreatywnego pisania Loesje oraz redakcji końcowej tekstów. Pierwsza część dzieliła się na trzy główne elementy: rozgrzewki, wyboru tematów oraz tworzenia tekstów. Rozgrzewka polega na pisaniu krótkich tekstów na bazie skojarzeń i zabawie słowem. Uczestnicy pracowali w tej części indywidualnie, tworząc własny tekst, który stał się ich własnością. Tekst powstaje na bazie słów i skojarzeń zgromadzonych podczas wcześniejszej pracy całej grupy. Następnie grupa wybrała tematy, na które potem wypowiadała się w formie krótkich tekstów utrzymanych w stylistyce plakatów Loesje. Tematy były ściśle powiązane z przeciwdziałaniem mowie nienawiści. Ostatni etap to tworzenie i wspólny wybór najciekawszych tekstów powstałych podczas warsztatów. Druga część warsztatów czyli redakcja końcowa polegała na tworzeniu finalnej wersji wybranych tekstów. W trakcie moderowanej dyskusji uczestnicy pracowali nad brzmieniem wybranych w pierwszej części haseł, które podczas redakcji końcowej mogły zostać znacznie przekształcone w celu uzyskania lepszego efektu końcowego.
Finalnym wynikiem warsztatów były kreatywne i chwytliwe hasła przeciw mowie nienawiści, które zostały zaprezentowane podczas wspólnego happeningu fotograficznego uczestników przeciw mowie nienawiści zorganizowanego 10 grudnia 2019 r. w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka w przestrzeni miejskiej. Celem happeningu było zwrócenie uwagi mieszkańców Wrocławia na istotę języka jakim posługujemy się w przestrzeni publicznej.
Uczestnikom warsztatów zostały zapewnione materiały dydaktyczne i do prowadzenia zajęć oraz poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas całego dnia warsztatów. Warsztaty przeciw mowie nienawiści były prowadzone przez doświadczonych trenerów. Warsztaty z kreatywnego pisania z końcową redakcją tekstów były prowadzone przez doświadczonego eksperta z grupy Loesje Polska.
Za realizację zadania odpowiedzialny był Oferent 2 – Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE przy wsparciu Oferenta 1 – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Rezultaty/wskaźniki/produkty/osiągnięcia w 2019 r.:
Realizacja projektu przyczyniła się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości 101 (planowano co najmniej 95) nauczycieli, nauczycielek, uczniów i uczennic wrocławskich szkół na temat tolerancji, uprzedzeń, dyskryminacji, praw człowieka i przeciwdziałania mowie nienawiści. Jednym z głównych rezultatów projektu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności 15 nauczycielek wrocławskich szkół w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mowy nienawiści. Ponadto bezpośrednim rezultatem działań projektowych było uwrażliwienie wrocławskiej młodzieży na przejawy dyskryminacji, przemocy (w tym przemocy rówieśniczej) i nienawiści. Ponadto projekt przyczynił się bezpośrednio lub pośrednio do zwiększenia wiedzy nauczycieli, nauczycielek, uczniów i uczennic wrocławskich szkół na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz podniesienia ich świadomości na temat grup dyskryminowanych. Dzięki realizacji projektu zwiększyła się również świadomość młodzieży na temat skutków stosowania języka nienawiści a nauczyciele i uczniowie zaczęli zwracać większą uwagę na istotę języka jakim posługują się w przestrzeni publicznej. Dzięki uczestnictwie w warsztacie z tworzenia gier terenowych uczniowie i uczennice wrocławskich szkół zaktywizowali się i zintegrowali oraz zdobyli wiedzę na temat historii, tradycji i walorów wielokulturowych Wrocławia.

Rezultaty liczbowe:
– Liczba zorganizowanych warsztatów w ramach Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego – 4 (planowano co najmniej 4)
– Liczba godzin warsztatów w ramach Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego – 96 (planowano co najmniej 96)
– Liczba dni warsztatów w ramach Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego – 12 (planowano co najmniej 12)
– Liczba uczestników Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego – 15 (planowano co najmniej 15)
– Liczba kompletów plansz edukacyjnych dot. stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mowy nienawiści wydrukowanych w ramach projektu – 16 (planowano co najmniej 16)
– Liczba zorganizowanych warsztatów z zakresu tworzenia gier terenowych – 1 (planowano co najmniej 1)
– Liczba godzin warsztatów z zakresu tworzenia gier terenowych – 8 (planowano co najmniej 8)
– Liczba uczestników warsztatów z zakresu tworzenia gier terenowych – 20 (planowano co najmniej 20)
– Liczba zorganizowanych pokazowych Gier terenowych w ramach projektu – 0 (planowano co najmniej 1)
– Liczba uczestników pokazowej Gry terenowej – 0 (planowano co najmniej 20)
– Liczba przeprowadzonych warsztatów przeciwko mowie nienawiści w szkołach – 4 (planowano co najmniej 4)
– Liczba godzin warsztatów przeciwko mowie nienawiści w szkołach – 12 (planowano co najmniej 12)
– Liczba zorganizowanych warsztatów kreatywnego pisania wraz z końcową redakcją tekstów – 4 (planowano co najmniej 4)
– Liczba godzin warsztatów kreatywnego pisania wraz z końcową redakcją tekstów – 24 (planowano co najmniej 24)
– Liczba uczestników warsztatów przeciwko mowie nienawiści i kreatywnego pisania z końcową redakcją tekstów w szkołach – 66 (planowano co najmniej 60)
– Liczba kompletów materiałów i gadżetów promocyjnych promujących projekt wyprodukowanych w ramach projektu – 1 (planowano co najmniej 1)