WROCŁAW – OTWARTE MIASTO DIALOGU

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Różnorodności Społecznej UP-DATE i współfinansowany z budżetu Gminy Wrocław.

Czas trwania: 01.02.2020 – 31.12.2020

Budżet projektu:
24 300,00 zł, w tym:
– dotacja: 22 000,00 zł (RCWIP: 4 400,00 zł; UP-DATE: 17 600,00 zł)
– finansowy wkład własny: 1 100,00 zł (RCWIP: 1 100,00 zł)
– osobowy wkład własny: 1 200,00 zł (RCWIP: 1 200,00 zł)

Źródło finansowania:
– Gmina Wrocław
– Środki własne

Cel główny:
– rozwój wspólnoty wrocławian poprzez kształtowanie postaw społecznych opartych na wzmacnianiu tożsamości kulturowej, edukacji do dialogu, szacunku, otwartości i solidarności społecznej.

Zrealizowane działania:
1. Zostały zorganizowane na terenie Wrocławia otwarte warsztaty kompetencji międzykulturowych dla mieszkańców miasta (2 warsztaty jednodniowe, 3 szkolenia w formie webinariów on-line):
– 24 lipca 2020 r. – Prawne i społeczne aspekty stereotypów i uprzedzeń – 14 osób
– 25 lipca 2020 r. – Prawne i społeczne aspekty dyskryminacji i mowy nienawiści – 14 osób
– 12 grudnia 2020 r. – Społeczność LGBTQ+ – fakty i mity – 16 osób
– 15 grudnia 2020 r. – Prawne i społeczne aspekty dyskryminacji i mowy nienawiści – 17 osób
– 20 grudnia 2020 r. – Prawne i społeczne aspekty dyskryminacji i mowy nienawiści – 14 osób
Zakres tematyczny warsztatów i szkoleń to m.in.: tożsamość i postrzeganie samego siebie w społeczeństwie, mechanizmy powstawania i funkcjonowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści (w szczególności w internecie). Celem warsztatów i szkoleń był wzrost wiedzy i świadomości mieszkańców Wrocławia na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mowy nienawiści oraz budowanie dialogu międzykulturowego.
Ostateczny zakres tematyczny był dopasowany do oczekiwań uczestników poszczególnych warsztatów i szkoleń. Warsztaty odbywały się interaktywnymi metodami warsztatowymi angażującymi uczestników w proces edukacyjny i wykorzystującymi nowoczesne technologie. Szkolenia odbywały się w formie webinariów on-line za pomocą dostępnych narzędzi komunikacji na odległość. Podczas warsztatów uczestnikom zostały zapewnione przerwy kawowe, ciepły posiłek podczas każdego dnia oraz materiały dydaktyczne i do prowadzenia zajęć podczas każdego warsztatu. Podczas szkoleń w formie webinariów on-line uczestnicy otrzymali materiały w wersji elektronicznej oraz zostały zakupione materiały moderacyjne i publikacje niezbędne do przeprowadzenia szkoleń w wersji on-line. Warsztaty i szkolenia były prowadzone przez doświadczonych trenerów.
Szczegółowy harmonogram każdego warsztatu i szkolenia został opublikowany wraz z ogłoszeniem o naborze uczestników do poszczególnych wydarzeń co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem każdego warsztatu na stronie internetowej Oferenta: www.up-date.org.pl. 

2. Zostało zorganizowane w dniu 13 września 2020 r. na terenie Wrocławia jednodniowe wydarzenie pt. Ulice Dialogu (5 godzin/wydarzenie, 90 uczestników, 12 Liderów Dialogu z 10 krajów (Algieria, Indie, Kenia, Kolumbia, Rosja, Stany Zjednoczone, Syria, Tajwan, Uzbekistan, Węgry), 90 rozmów). Ulice Dialogu to projekt, którego celem było budowanie dialogu międzykulturowego w przestrzeni miejskiej. Polegał on na organizacji wydarzenia, podczas którego przedstawiciele zamieszkujących Wrocław mniejszości m.in. narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych zaprosili wrocławian do osobistej rozmowy. Podczas tej rozmowy wrocławianie poprzez osobisty kontakt mieli okazję poznać zamieszkujących Wrocław przedstawicieli mniejszości oraz zweryfikować z rzeczywistością funkcjonujące na temat konkretnych grup społecznych stereotypy i uprzedzenia. Idea projektu opiera się na ogólnoświatowej metodzie edukacji o prawach człowieka, której zadaniem jest zmiana postawy społecznej wobec grup zagrożonych uprzedzeniami, dyskryminacją i wykluczeniem, jaką jest Żywa Biblioteka.
Wydarzenie zostało zrealizowane we współpracy z Kocią Kawiarnią KOTON w ciągu ul. Kuźniczej. Wszystkim uczestnikom wydarzenia został zapewniony poczęstunek. W celu prawidłowej realizacji wydarzenia zostały zakupione i wykonane niezbędne materiały: identyfikatory, karty czytelnika, koszulki z nadrukiem, ankiety ewaluacyjne itp.

3. Odbyło się 8 otwartych spotkań międzykulturowych, podczas których przedstawiciele mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych zaprezentowali mieszkańcom Wrocławia swoje tradycje i kulturę:
– 29 października 2020 r. – Stany Zjednoczone i Meksyk (Halloween i Święto Zmarłych) – 7 osób (stacjonarnie)
– 20 listopada 2020 r. – Stany Zjednoczone (Święto Dziękczynienia) – 11 osób (on-line)
– 24 listopada 2020 r. – Tajwan – 18 osób (on-line)
– 5 grudnia 2020 r. – Kenia (Boże Narodzenie w Afryce) – 7 osób (on-line)
– 9 grudnia 2020 r. – Maroko (Języki świata) – 11 osób (on-line)
– 13 grudnia 2020 r. – Turcja – 10 osób (on-line)
– 16 grudnia 2020 r. – Rosja – 20 osób (on-line)
– 19 grudnia 2020 r. – Białoruś – 9 osób (on-line)
Spotkania były prowadzone przez przedstawicieli mniejszości i miały formę prezentacji, dyskusji, a nawet krótkiego warsztatu. Celem spotkań było zapoznanie uczestników z rodzimą tradycją i kulturą mieszkających we Wrocławiu mniejszości. Spotkania odbywały się w formie stacjonarnej lub on-line w zależności od aktualnych możliwości i potrzeb związanych ze stanem epidemii w Polsce. Na potrzeby każdego spotkania niezależnie od formy realizacji zostały zakupione niezbędne materiały do jego przeprowadzenia.

Rezultaty/wskaźniki/produkty/osiągnięcia w 2020 r.:
Realizacja projektu przyczyniła się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości 258 (planowano co najmniej 205) mieszkańców Wrocławia na temat tolerancji, uprzedzeń, dyskryminacji, praw człowieka i przeciwdziałania mowie nienawiści. Bezpośrednim rezultatem działań projektowych było uwrażliwienie mieszkańców Wrocławia na przejawy dyskryminacji, przemocy i nienawiści. Ponadto projekt przyczynił się bezpośrednio lub pośrednio do budowania w społeczności Wrocławia postaw tolerancji i szacunku dla wielokulturowości; zwiększenia wiedzy mieszkańców miasta na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz podniesienia ich świadomości na temat grup dyskryminowanych. Dzięki realizacji projektu zwiększyła się również świadomość wrocławian na temat skutków stosowania języka nienawiści a mieszkańcy miasta zwrócili większą uwagę na istotę języka jakim posługują się w przestrzeni publicznej. Ponadto projekt przyczynił się bezpośrednio lub pośrednio do promowania i upowszechniania wśród mieszkańców Wrocławia postaw obywatelskich, zasad wolności i praw człowieka. Dodatkowo mieszkańcy miasta poznali rodzime kultury zamieszkujących Wrocław przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych.

Rezultaty liczbowe:
1. Warsztaty Kompetencji Międzykulturowych “Poznaj nieznane” (5 warsztatów jednodniowych, 5 dni, 40 godzin lekcyjnych, 75 uczestników)
2. Ulice Dialogu (1 wydarzenie, średnio 5 godzin, 90 uczestników, 12 Liderów Dialogu, 90 rozmów)
3. Spotkania międzykulturowe (8 spotkań, 24 godziny, 93 uczestników)