WROCŁAWSKA SZKOŁA BEZ NIENAWIŚCI

Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Różnorodności Społecznej UP-DATE i współfinansowany z budżetu Gminy Wrocław.

Czas trwania: 01.02.2020 – 31.12.2020

Budżet projektu:
38 379,97 zł, w tym:
– dotacja: 35 999,97 zł (RCWIP: 17 789,97 zł; UP-DATE: 18 210,00 zł)
– finansowy wkład własny: 2 380,00 zł (RCWIP: 2 200,00 zł; UP-DATE: 180,00 zł)
– osobowy wkład własny: 0,00 zł

Źródło finansowania:
– Gmina Wrocław
– Środki własne

Cel główny:
– wsparcie szkół i przedszkoli w zakresie podnoszenia kompetencji międzykulturowych, promowania postaw otwartości i dialogu oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Zrealizowane działania:
1. Został zorganizowany dla grupy 15 chętnych nauczycieli i nauczycielek wrocławskich szkół cykl edukacyjny przygotowujący do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych i z zakresu praw człowieka:
-18-21 czerwca 2020 – Trening Kompetencji Interpersonalnych – 32 h lekcyjne
– 29 czerwca – 1 lipca 2020 – Trening Antydyskryminacyjny – 24h lekcyjne
– 18-20 października 2020 – Trening Kompetencji Trenerskich – 24h lekcyjne
– 21-22 listopada 2020 – Warsztat Autoewaluacyjny – 16h lekcyjnych
Celem zadania było zwiększenie wiedzy i umiejętności nauczycieli i nauczycielek wrocławskich szkół w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mowy nienawiści. Podczas warsztatów uczestnikom zostały zapewnione ciepły posiłek podczas każdego dnia oraz materiały dydaktyczne i do prowadzenia zajęć podczas każdego warsztatu.
Szczegółowy harmonogram cyklu edukacyjnego został opublikowany wraz z ogłoszeniem o naborze uczestników do Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego co najmniej 21 dni przed pierwszym warsztatem w ramach cyklu na stronie internetowej Zleceniobiorcy: www.rcwip.pl. Do udziału w cyklu edukacyjnym zgłosiło się 25 osób. 4 z nich nie spełniły wymogów formalnych tj, nie uczyły we wrocławskiej szkole. Wszystkie pozostałe osoby zostały zakwalifikowane o udziału w projekcie, jednakże z powodu trwającej pandemii koronawirusa i konieczności przesunięcia poszczególnych zajęć z różnych powodów (zdrowotne, inne obowiązki itp.) 6 osób zrezygnowało z udziału w cyklu. Ostatecznie w cyklu wzięło więc udział 15 nauczycieli i nauczycielek wrocławskich szkół.
Dodatkowo w celu sprawdzenia w praktyce zdobytych umiejętności trenerskich każdy uczestnik miał za zadanie przeprowadzić w swojej społeczności szkolnej warsztat antydyskryminacyjny. Przeprowadzone warsztaty zostały zewaluowane na ostatnim warsztacie wraz z superwizorem prowadzącym. Warsztaty były prowadzone przez doświadczonych trenerów, w tym specjalizujących się w kształceniu trenerskim.
Ponadto w ramach projektu został wydrukowany dla każdego uczestnika cyklu edukacyjnego komplet plansz edukacyjnych dot. stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mowy nienawiści (4 plansze dwustronne/komplet) do samodzielnego wykorzystywania podczas prowadzonych przez siebie zajęć. Komplet plansz został opracowany w 2019 r. podczas pierwszej edycji cyklu, w 2020 r. po konsultacjach z WCRS i niezbędnych poprawkach redaktorskich został wykonany dodruk plansz dla nowych uczestników cyklu.
Dodatkowym elementem zadania był cykl spotkań uczestników i uczestniczek cyklu (absolwentek I edycji projektu z 2019 r. oraz uczestników i uczestniczek drugiej edycji w 2020 r.). Celem spotkań było stworzenie przestrzeni dla wymiany doświadczeń wśród uczestników i uczestniczek projektu. Spotkania z powodu trwającej pandemii odbyły się rzadziej niż planowano (po 3 dla każdej grupy), jednak Zleceniobiorca przez cały czas trwania projektu był w bieżącym kontakcie z uczestnikami i uczestniczkami z obu grup i na bieżąco również indywidualnie reagował na potrzeby beneficjentów.
Za realizację zadania odpowiedzialny był Oferent 1 – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych przy wsparciu Oferenta 2 – Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE.

2. Zostały zorganizowane 2 dwudniowe treningi antydyskryminacyjne dla rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży uczącej się we wrocławskich szkołach:
– 17-18 października (8 osób). Do udziału zgłosiły się 23 osoby.
– 28-29 listopada (12 osób). Do udziału zgłosiło się 20 osób.
Z powodu trwającej pandemii część zgłoszonych osób z różnych powodów (m.in. zdrowotnych, wprowadzanych na różnych etapach niejasnych ograniczeń rządowych) zrezygnowała z udziału przed rozpoczęciem treningu, część nie pojawiła się mimo potwierdzenia swojego udziału.
Zakres tematyczny treningu to m.in. postrzeganie siebie i innych, mechanizmy funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń, dyskryminacja i metody jej przeciwdziałania, aspekty prawne mowy nienawiści i reagowanie na nienawiść. Celem treningów było przygotowanie rodziców i prawnych opiekunów uczniów i uczennic do skutecznego rozpoznawania i reagowania na agresję, przemoc i mowę nienawiści wśród młodzieży i nie tylko. Treningi były prowadzone przez doświadczonych trenerów i trenerki. Uczestnikom treningów zostały zapewnione materiały merytoryczne i do prowadzenia zajęć oraz ciepły posiłek podczas zajęć.
Mimo trudności związanych z trwającym stanem epidemii zadanie zostało zrealizowane w stopniu możliwie najbardziej efektywnym i prawidłowym uwzględniającym aktualne na ten czas zasady bezpieczeństwa epidemicznego i obowiązujące ograniczenia rządowe. Szczegółowy harmonogram treningów został opublikowany wraz z ogłoszeniem o naborze uczestników do poszczególnych warsztatów co najmniej 21 dni przed każdym treningiem na stronie internetowej Oferenta: www.update.org.pl.
Za realizację zadania odpowiedzialny był Oferent 2 – Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE przy wsparciu Oferenta 1 – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

3. Odbyły się w wybranych szkołach ponadpodstawowych na terenie Wrocławia jednodniowe warsztaty dla uczniów i uczennic przeciwdziałające mowie nienawiści.
– 6 października 2020 – VII Liceum Ogólnokształcące (grupa 1) – 13 osób
– 7 października 2020 – VII Liceum Ogólnokształcące (grupa 2) – 11 osób
– 8 października 2020 – XVI Liceum Ogólnokształcące – 21 osób
Do udziału w warsztatach zgłosiły się 3 szkoły ponadpodstawowe, jednak z powodu trwającego stanu epidemii i nałożonych ograniczeń jedna z nich w ostatniej chwili wycofała się z realizacji warsztatów. W związku z tym w jednej ze szkół odbyły się 2 warsztaty (dla 2 grup uczniów). Młodzieżowa Rada Miasta Wrocławia zrezygnowała z propozycji przeprowadzenia warsztatów w związku z m.in. wymianą składu Rady i trwającym w tym samym czasie procesem wyborczym.
Warsztaty zostały podzielone na 2 zasadnicze części:
1) warsztaty przeciw mowie nienawiści (3h lekcyjne na warsztat), podczas których uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę na temat aspektów prawnych mowy nienawiści oraz reagowania na nią w przestrzeni publicznej, także w internecie.
2) warsztaty kreatywnego pisania z końcową redakcją tekstów (6h lekcyjnych na warsztat) prowadzone przez grupę Loesje Polska. Jest to metoda warsztatowa, opracowana przez międzynarodową organizację Loesje i wykorzystywana przez grupę Loesje Polska, która pomaga w rozwijaniu indywidualnych umiejętności i twórczego myślenia poprzez współdziałanie w grupie. Ukazuje, jak efektywnie wykorzystać potencjał i wiedzę każdego z uczestników. Zajęcia bazują na technikach twórczego pisania, a ich metodologia opiera się na zabawie słowem. Stymulują do aktywnej wymiany wiedzy, doświadczeń i poglądów w każdej części warsztatów. Prosta forma sprzyja adaptacjom dla grup o różnych zainteresowaniach i w różnym wieku. Dzięki temu można ją wykorzystywać do realizacji rozmaitych tematycznie warsztatów, szkoleń i ćwiczeń edukacyjnych, a także w ramach aktywności integrujących grupę. Warsztat składał się z dwóch głównych części: warsztatu kreatywnego pisania Loesje oraz redakcji końcowej tekstów. Pierwsza część dzieliła się na trzy główne elementy: rozgrzewki, wyboru tematów oraz tworzenia tekstów. Rozgrzewka polegała na pisaniu krótkich tekstów na bazie skojarzeń i zabawie słowem. Uczestnicy pracowali w tej części indywidualnie, tworząc własny tekst, który stał się ich własnością. Tekst powstał na bazie słów i skojarzeń zgromadzonych podczas wcześniejszej pracy całej grupy. Następnie grupa wybierała tematy, na które będzie wypowiadać się w formie krótkich tekstów utrzymanych w stylistyce plakatów Loesje. Tematy były ściśle powiązane z przeciwdziałaniem mowie nienawiści. Ostatni etap to tworzenie i wspólny wybór najciekawszych tekstów powstałych podczas warsztatów. Druga część warsztatów czyli redakcja końcowa polegała na tworzeniu finalnej wersji wybranych tekstów. W trakcie moderowanej dyskusji uczestnicy pracowali nad brzmieniem wybranych w pierwszej części haseł, które podczas redakcji końcowej mogły zostać znacznie przekształcone w celu uzyskania lepszego efektu końcowego.
Finalnym wynikiem warsztatów są kreatywne i chwytliwe hasła przeciw mowie nienawiści, które zostały zaprezentowane w przestrzeni publicznej i na Facebooku.
Uczestnikom warsztatów zostały zapewnione materiały dydaktyczne i do prowadzenia zajęć oraz ciepły posiłek podczas całego dnia warsztatów. Warsztaty przeciw mowie nienawiści były prowadzone przez doświadczonych trenerów. Warsztaty z kreatywnego pisania z końcową redakcją tekstów były prowadzone przez doświadczonego eksperta z grupy Loesje Polska.
Udział wszystkich niepełnoletnich uczniów w działaniach projektowych odbywał się na podstawie zgody rodziców i/lub prawnych opiekunów.
Za realizację zadania odpowiedzialny był Oferent 2 – Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE przy wsparciu Oferenta 1 – Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Rezultaty/wskaźniki/produkty/osiągnięcia w 2020 r.:
Realizacja projektu przyczyniła się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości co najmniej 95 (planowano co najmniej 105) nauczycieli, nauczycielek, rodziców i prawnych opiekunów uczniów oraz uczniów i uczennic wrocławskich szkół na temat tolerancji, uprzedzeń, dyskryminacji, praw człowieka i przeciwdziałania mowie nienawiści. Jednym z głównych rezultatów projektu było zwiększenie wiedzy i umiejętności 30 nauczycieli i nauczycielek wrocławskich szkół (w tym 15 absolwentek pierwszej edycji Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego) w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mowy nienawiści. Rodzice i prawni opiekunowie uczniów zostali przygotowani do skutecznego rozpoznawania i reagowania na agresję, przemoc i mowę nienawiści wśród młodzieży i nie tylko. Ponadto bezpośrednim rezultatem działań projektowych było uwrażliwienie wrocławskiej młodzieży na przejawy dyskryminacji, przemocy (w tym przemocy rówieśniczej) i nienawiści. Ponadto projekt przyczynił się bezpośrednio lub pośrednio do zwiększenia wiedzy nauczycieli, nauczycielek, rodziców i prawnych opiekunów uczniów, uczniów i uczennic wrocławskich szkół na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz podniesienia ich świadomości na temat grup dyskryminowanych. Dzięki realizacji projektu zwiększyła się również świadomość młodzieży na temat skutków stosowania języka nienawiści a nauczyciele, rodzice, prawni opiekunowie i uczniowie zwrócili większą uwagę na istotę języka jakim posługują się w przestrzeni publicznej.

Rezultaty liczbowe:
1. Wrocławska Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego (4 warsztaty, 12 dni, 96 godzin, 15 uczestników)
2. Liczba kompletów plansz edukacyjnych wydrukowanych w ramach projektu – 25
3. Grupa wsparcia i samorozwoju dla nauczycieli i nauczycielek (2 grupy: absolwentki 1 edycji, uczestnicy 2 edycji, 30 uczestników, spotkania każdej grupy średnio 1 raz w miesiącu)
4. Treningi antydyskryminacyjne dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów wrocławskich szkół (2 treningi, 4 dni, 32 godzin, 20 uczestników)
5. Warsztaty przeciwko mowie nienawiści wraz z warsztatami z kreatywnego pisania z końcową redakcją tekstów (3 warsztaty, 27 godzin, 45 uczestników)