WROCŁAWSKA SZKOŁA OTWARTA I WIELOKULTUROWA

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Różnorodności Społecznej UP-DATE i jest współfinansowany z budżetu Gminy Wrocław.

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 – 22.12.2021.

Celem projektu jest wsparcie wrocławskich szkół i przedszkoli w zakresie podnoszenia kompetencji międzykulturowych, promowania postaw otwartości i dialogu oraz przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Zadanie służy realizacji wizji Wrocławia opisanej w Programie „Wrocławska Strategia Dialogu Międzykulturowego” 2018-2022, tj. wspólnoty mieszkańców, którzy żyją we wzajemnym szacunku bez względu na pochodzenie, odrębność kulturową, język czy religię.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

  1. Realizację trzeciej edycji Wrocławskiej Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego przygotowującej grupę co najmniej 15 wrocławian (m.in. nauczycieli i nauczycielek, przedstawicieli NGO i instytucji, edukatorów i edukatorki, działaczy społecznych itp.) do prowadzenia działań antydyskryminacyjnych i przeciwdziałających mowie nienawiści. Zadanie zostanie wzbogacone o cykl warsztatowych spotkań sieciujących, których finalnym efektem będzie utworzenie Wrocławskiej Sieci Trenerów i Trenerek Antydyskryminacyjnych skupiającej osoby (w przeważającej części nauczycieli i nauczycielki), którzy prowadzą edukację antydyskryminacyjną w szkołach i poza nimi.
  2. Organizację 2 dwudniowych treningów antydyskryminacyjnych dla co najmniej 30 rodziców i prawnych opiekunów uczniów wrocławskich szkół, które pozwolą im sprawniej reagować na przejawy agresji i mowy nienawiści wśród młodzieży oraz przygotują ich do rozmów z dziećmi i młodzieżą na tematy związane z dyskryminacja i uprzedzeniami.
  3. Realizację w wybranych wrocławskich szkołach:
  • co najmniej dwóch podstawowych dla co najmniej 45 uczniów i uczennic 3 warsztatów międzykulturowych z mieszkającymi we Wrocławiu przedstawicielami mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych oraz
  • co najmniej dwóch ponadpodstawowych dla co najmniej 45 uczniów i uczennic 3 warsztatów przeciwdziałających mowie nienawiści. W przypadku braku możliwości realizacji działań na terenie szkoły w związku z wystąpieniem stanu epidemii możliwa będzie realizacja działań w innym miejscu poza terenem danej szkoły.

Realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do zwiększenia wiedzy i świadomości co najmniej 165 nauczycieli, nauczycielek, rodziców i prawnych opiekunów uczniów oraz uczniów i uczennic wrocławskich szkół na temat tolerancji, uprzedzeń, dyskryminacji, praw człowieka i przeciwdziałania mowie nienawiści. Jednym z głównych rezultatów projektu będzie zwiększenie wiedzy i umiejętności co najmniej 45 nauczycieli i nauczycielek, przedstawicieli NGO, instytucji, edukatorów i edukatorek, działaczy społecznych itp.) (w tym 30 absolwentów i absolwentek pierwszej i drugiej edycji WATA) w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych na temat stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji i mowy nienawiści. Rodzice i prawni opiekunowie uczniów zostaną przygotowani do skutecznego rozpoznawania i reagowania na agresję, przemoc i mowę nienawiści wśród młodzieży i nie tylko. Ponadto bezpośrednim rezultatem działań projektowych będzie uwrażliwienie wrocławskiej młodzieży na przejawy dyskryminacji, przemocy (w tym przemocy rówieśniczej) i nienawiści. Ponadto projekt przyczyni się bezpośrednio lub pośrednio do zwiększenia wiedzy nauczycieli, nauczycielek, rodziców i prawnych opiekunów uczniów, uczniów i uczennic wrocławskich szkół na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz podniesienia ich świadomości na temat grup dyskryminowanych. Dzięki realizacji projektu zwiększy się również świadomość młodzieży na temat skutków stosowania języka nienawiści a nauczyciele, rodzice, prawni opiekunowie i uczniowie zwrócą większą uwagę na istotę języka jakim posługują się w przestrzeni publicznej.

Wartość całkowita projektu: 40 700,00 zł
Przyznana dotacja: 38 000,00 zł
w tym RCWIP: 21 865,00 zł
w tym UP-DATE: 16 135,00 zł
Finansowy wkład własny: 2 700,00 zł
Osobowy wkład własny: 0,00 zł