Wsparcie NGO

W ramach wsparcia organizacji pozarządowych zajmujemy się między innymi świadczeniem doradztwa, pomocą prawną, organizacją warsztatów, konferencji, wydarzeń lokalnych, wizyt studyjnych i wielu innych.

Tylko w roku 2017:

 • Ponad 250 osób wzięło udział w debatach i spotkaniach dotyczących współpracy międzysektorowej.
 • Ponad 200 osób podniosło swoje kompetencje z zakresu multikulturalizmu, zarządzania organizacją pozarządową, administracji, pisaniu wniosków projektowych, współpracą z wolontariuszami czy prowadzeniem księgowości w NGO.

Dodatkowo, w ciągu ostatnich 5 lat:

 • Pomogliśmy w utworzeniu ponad 100 organizacji pozarządowych – zarówno przez konsultacje statutów – jak i przez udzielanie dotacji na stworzenie miejsc pracy. Jednocześnie, świadczyliśmy nasze usługi dla ponad 200 działających już organizacji.
 • Zorganizowaliśmy – lub pomogliśmy w organizacji – ponad 70 wydarzeń w lokalnych społecznościach, takich jak Żywe Biblioteki, gry miejskie, debaty, spotkania networkingowe, pikniki lokalne.
 • Poprzez członkostwo w ogólnopolskich sieciach OFOP i SPLOT mieliśmy wpływ na promowanie dobrych zmian w prawie.
 • Zorganizowaliśmy kilkadziesiąt międzynarodowych wizyt studyjnych w Portugalii, Grecji, Niemczech czy Włoszech w których udział wzięli przedstawiciele dolnośląskich organizacji pozarządowych i pracownicy lokalnych samorządów.

Nasze usługi obejmują następujący zakres tematyczny:

 • Udzielanie informacji na temat zasad dotyczących zakładania stowarzyszeń i fundacji oraz pomoc w zakładaniu organizacji,
 • Pomoc i konsultacje przy tworzeniu dokumentacji organizacji (statuty, protokoły z posiedzeń, uchwały itp.),
 • Udzielanie informacji na temat Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie
 • jak uzyskać status pożytku publicznego, jakie korzyści i obowiązki wiążą się z posiadaniem statusu OPP, konsultowanie statutów organizacji ubiegających się o status OPP,
 • Źródła finansowania dla organizacji pozarządowych w tym dostępne fundusze europejskie,
 • Przekazywanie informacji dotyczących danych teleadresowych organizacji i instytucji,
 • Pomoc przy pisaniu projektów, wniosków o dotacje,- Pomoc w nauce obsługi komputera i rozwiązywaniu problemów z obsługą komputera,
 • Pomoc w tworzeniu bezpłatnych kont internetowych i korzystaniu z grupy dyskusyjnej dla wrocławskich organizacji,
 • Zasoby internetowe – pomoc w korzystaniu z internetu jako źródła użytecznych informacji (serwisy dla organizacji, strony internetowe fundacji, strony rządowe, samorządowe),
 • Udzielanie informacji na temat dostępnych funduszy europejskich i aktualnych konkursów,
 • Pomoc organizacjom zgłaszającym się z własnym pomysłem dobrać właściwe źródło finansowania w ramach funduszy unijnych,
 • Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie ze źródeł europejskich