WSPÓLNIE DBAMY TO CZYSTE MURY MAMY – EDYCJA 2

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizuje projekt „Wspólnie dbamy to czyste mury mamy – edycja 2” współfinansowany z budżetu Gminy Wałbrzych w ramach uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

Termin realizacji: od 25.04.2022 r. do 30.06.2022 r.

Budżet projektu:
5600,00 zł, w tym:
– dotacja: 5000,00 zł
– osobowy wkład własny: 600 zł

Źródło finansowania:
– Gmina Wałbrzych
– Środki własne

Cele zadania to m.in.:
– angażowanie społeczności lokalnej Wałbrzycha do podejmowania wspólnych działań, włączeniu jej do zadań związanych z utrzymywaniem miasta w czystości i porządku zachowując właściwą estetykę przestrzeni publicznej,
– poprawienie i umocnienie pozytywnych relacji części mieszkańców miasta ze służbami miejskimi – Strażą Miejską, Policją oraz Miejskim Zarządem Budynków i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
– poprawienie wizerunku miasta.

Zakładane efekty zadania:
– co najmniej 20 obiektów miejskich zostanie zrewitalizowanych poprzez zamalowanie nielegalnie umieszczone graffiti. Obiekty te będą znajdować się głównie na obszarach rewitalizowanych (np. dzielnica Śródmieście, Nowe Miasto, Podgórze) Miasta Wałbrzycha,
– rozpromowanie wśród co najmniej 20 wałbrzyszan alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego oraz współodpowiedzialności na wspólną przestrzeń,
– nawiązanie współpracy lokalnej wśród co najmniej 20 osób