Wyniki ocen Komisji Oceny Biznesplanów

Poniżej prezentujemy listę wniosków uszeregowanych w kolejności od najmniejszej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego:

 

Numer pozycji Numer wniosku  Suma punktów  Średnia  Rekomendacja do wsparcia
1  G/25/88/I 242 80,66 Tak
2  G/25/89/ I 242 80,66 Tak
3  G/25/90/ I 242 80,66 Tak
4  G/25/91/ I 242 80,66 Tak
5  G/25/92/ I 242 80,66 Tak

Dotacje współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).