Wyniki oceny merytorycznej wniosków o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacja) i/lub podstawowego wsparcia pomostowego

W związku z zakończeniem oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacja) i/lub podstawowego wsparcia pomostowego, w ramach projektu „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” nr umowy RPDS.09.04.00-02-0003/19, poniżej przedstawiamy listę rankingową wniosków rekomendowanych/nierekomendowanych do dofinasowania.

Wsparcie finansowe współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priotytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).

LISTA RANKINGOWA