Wyniki zapytania ofertowego NR 2/RPDS/9.1/HOT/”Nie emigruję-tu pracuję”/RCWIP

Informujemy że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego NR 2/RPDS/9.1/HOT/”Nie emigruję-tu pracuję”/RCWIP  w ramach projektu “Nie emigruję- tu pracuję”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0073/18-00   Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach procedury zgodnej  z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  wyłoniło następującego wykonawcę usługi:

Pałac Morawa Sp. Z.O.O.
Morawa 1,
58-120 Jaroszów       
Poniżej przedstawiamy  listę podmiotów, które złożyły ofertę:
1. Pałac Morawa Sp. Z.O.O.Morawa 1,58-120 Jaroszów
2. UpHotel sp.zo.o, ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra