Wyniki zapytania ofertowego NR 8/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego NR 8/RPDS/9.1/HOT/ARII/RCWIP w ramach projektu pn. „Akcja Reintegracja II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0026/17, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, wyłoniło następującego wykonawcę usługi:

Hotel ABIS Lewental, Piechowicz, Wdowiak Spółka Jawna
Ul. Strażacka 28
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Poniżej prezentujemy pełną listę podmiotów:

– SD Company Sara Dewerenda
– Hotel ABIS Lewental, Piechowicz, Wdowiak Spółka Jawna
– Dwór Elizy Sp. z o.o.
– Biuro Usługowo-Turystyczne ATLANTIC
– UpHotel Sp. z o.o.
– MODERN EVENTS MAGDALENA GĘCA
– Silver-bird Events Natalia Gołąb