ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/ZW/OWES/RCWIP/2021

W związku z realizacją projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0003/19, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na:

Zadanie jest realizowane w ramach mechanizmu zakupowego, polegającego na zakupie artykułów i usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, tj.

– świadczenia zajęć wyrównawczych dla dzieci i młodzieży, które ucierpiały w wyniku pandemii COVID 19, zamieszkujące lub uczące się na terenie następujących osiedli we Wrocławiu: Przedmieście Oławskie, Tarnogaj, Gaj i Krzyki.

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁĄCZNIKI