ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.4/ZW/OWES/RCWIP/2023

W związku z realizacją projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0003/19, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na:

Zadanie jest realizowane w ramach mechanizmu zakupów interwencyjnych w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na celu łagodzenia skutków kryzysu wywołanego wojną, polegającego na zakupie artykułów i usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, a następnie przekazanie ich bezpośrednio bądź poprzez instytucje, osobom przybyłym do Polski w związku z konfliktem w Ukrainie, tj.

– świadczenia zajęć wyrównawczych dla dzieci i młodzieży, które przybyły do Polski w związku z konfliktem w Ukrainie , zamieszkujące lub uczące się na terenie Wrocławia i powiatu wrocławskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁĄCZNIKI