Zapytanie ofertowe NR 25/RPO/9.1/KZ/DP/RCWIP

W związku z realizacją projektu pn. „DOBRA PRACA – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0030/17, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty:

  • z zakresu zorganizowania i przeprowadzenia kursu ceramicznego dla jednego Uczestniczka/Uczestniczki projektu

Zapytanie ofertowe