Zapytanie ofertowe NR 2/RPO/9.4/HOT/OWES/RCWIP

Wrocław, 18 marca 2019

W związku z realizacją projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0004/15-00, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty:
• z zakresu zapewnienia noclegu w trakcie warsztatu;
• z zakresu przygotowania i dystrybucji posiłków w formie śniadania, obiadu i kolacji;
• z zakresu przygotowania i zapewnienia przerw kawowych;
• z zakresu udostępnienia sali szkoleniowej.

Zapytanie ofertowe