ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO/9.4/CAT/OWES/RCWIP/2021

W związku z realizacją projektu pn. „Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – Wrocław” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0003/19, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty na:

Zadanie jest realizowane w ramach mechanizmu zakupowego, polegającego na zakupie artykułów i usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, tj.

– usługa przygotowywania i dostarczania posiłków do podmiotów/instytucji pomocowych, osób w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19 (osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom korzystającym dotychczas z darmowych posiłków w szkołach, osobom przebywającym w izolacji/kwarantannie, osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej).

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁĄCZNIKI