Zapytanie ofertowe NR 4/RPO/9.1/KZ/DP2/RCWIP

W związku z realizacją projektu pn. „DOBRA PRACA 2 – w dolnośląskich podmiotach ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0083/19, Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zaprasza do złożenia oferty:

  • zorganizowania i przeprowadzenia kursu Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami (w minimalnej liczbie godzin lekcyjnych kursu – 50h) wraz z egzaminem nadającym licencję Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, dla jednej osoby

Zapytanie ofertowe NR.4.RPO.9.1.KZ.DP2.RCWIP