Zdobądź grant i wzmocnij Europę SPLOTowymi wartościami

Sieć SPLOT uruchamia fundusz grantowy, który jest częścią projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”, finansowanego przez program Unii Europejskiej „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV). Przyznane granty mają przyczynić się do ochrony, promowania i podnoszenia świadomości w zakresie podstawowych praw i wartości Unii Europejskiej. Zapewni to różnorodność finansowanych działań począwszy od kampanii i konferencji, poprzez tworzenie koalicji, bezpłatne doradztwo, aż po działania rzecznicze.

Granty mogą być przeznaczone dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego i wyłącznie na projekty, które realizują cele i priorytety programu CERV:

 • podnoszenie świadomości na temat praw i wartości poprzez wspieranie organizacji społeczeństwa obywatelskiego;
 • wzmocnienie ochrony i propagowania wartości Unii, w tym poszanowania praworządności; 
 • przyczynianie się do realizacji wartości demokratycznych, między innymi poprzez wspieranie dialogu, przejrzystości i dobrych rządów zwłaszcza w kontekście kurczenia się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Informacje o naborze

Konkurs grantowy przewiduje dwie tury naborów, na które przeznaczono 681 816 euro, po 340 908 euro w każdym naborze. Każdy nabór będzie się składał z dwóch etapów: składanie wniosków wstępnych oraz w drugim etapie wniosków pełnych.

Obecnie rozpoczął się pierwszy nabór wniosków

Etap I – wnioski wstępne

 • nabór wniosków wstępnych – 25 maja – 28 lipca
 • ogłoszenie wyników – 1 września

Etap II – wnioski pełne

 • nabór wniosków pełnych 1 września – 20 października
 • ogłoszenie wyników – 17 listopada

W portalu ngo.pl będzie można uczestniczyć w specjalnych webinariach przygotowujących do udziału w tym konkursie grantowym.

Wartość wnioskowanego grantu nie może być niższa niż 2000 euro oraz wyższa niż 6 800 euro. Wypłata nastąpi w formie zaliczki 95% wartości grantu, 5% po zatwierdzeniu sprawozdania. 

Wkład własny nie jest wymagany.

Kwalifikowane są wyłącznie działania realizowane na terenie Polski.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o grant są organizacje społeczeństwa obywatelskiego zarejestrowane w Polsce.

Projekty grantowe mogą być realizowane wyłącznie przez jedną organizację. Partnerstwo dopuszczalne jest jedynie w formule nieformalnej – bez przepływu środków finansowych.

Realizowane projekty mogą trwać od 6 do 12 miesięcy.

Wnioski należy składać wyłącznie poprzez stronę z generatorem wniosków pod adresem www.granty.siecsplot.pl

Granty mogą być przyznane m.in. na następujące działania:

 • podnoszenie świadomości i upowszechnianiu wiedzy na temat praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty wśród ogółu społeczeństwa i kluczowych podmiotów, takich jak decydenci polityczni i prawodawcy, prawnicy i sędziowie; w tym działania typu: kampanie medialne, informowanie społeczeństwa za pośrednictwem mediów społecznych, spotkania, konferencje, działania edukacyjne w różnych formach;
 • organizacja i wspieranie procesów dialogu obywatelskiego, tworzenia platform obywatelskich zrzeszających podmioty działające na rzecz praw i wartości UE;
 • tworzenie koalicji i partnerstw między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego CSO; koordynację i strategiczną współpracę między CSO, a innymi zainteresowanymi stronami, podmiotami sektora publicznego lub prywatnego;
 • zapewnienie bezpłatnego doradztwa, działań strażniczych i monitorujących w zakresie polityki UE oraz praw i wartości w ramach UE; polityki UE oraz praw i wartości wynikających z Traktatów UE i Karty;
 • badania i analizy mające na celu informowanie o kształtowaniu polityki na poziomie unijnym i krajowym, opracowywanie narzędzi i standardów w celu wspierania wartości UE;
 • promowanie wdrażania przyjętych ustaw, rozporządzeń i orzeczeń sądowych;
 • działania rzecznicze mające na celu wpływanie na politykę i procesy decyzyjne, w tym w zakresie tworzenia, rewizji i aktualizacji polityk i prawodawstwa;
 • inne działania służące budowaniu potencjału organizacji, w tym np.: opracowanie strategii rozwoju podmiotów, rozwój kadry organizacji CSO, wzmacnianie wewnętrznych systemów i procedur funkcjonowania.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu: SPLOT Wartości oraz w dziale „Fundusze”.


Projekt SPLOT Wartości został utworzony przez konsorcjum ośmiu organizacji pozarządowych, które posiadają bogate doświadczenie w obszarze oferowanego wsparcia. Wszyscy partnerzy projektu są członkami ogólnopolskiej sieci SPLOT. W skład konsorcjum wchodzą organizacje:

 • Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych – lider projektu;
 • Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych;
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor;
 • Centrum OPUS;
 • Stowarzyszenie BORIS;
 • Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PiOSP;
 • Sieć SPLOT;
 • Centrum Inicjatyw Obywatelskich (CIO).

Regulamin funduszu grantowego w ramach projektu „Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami”