Zostań Liderem Dialogu Międzykulturowego we Wrocławiu! / Become a leader of multicultural dialogue in Wrocław!

[English below]

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie Diversja i Stowarzyszenie Różnorodności Społecznej UP-DATE we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego zapraszają mieszkańców Wrocławia należących do mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych i kulturowych do udziału w Akademii Liderów Dialogu Międzykulturowego.

Akademia Liderów Dialogu Międzykulturowego to interaktywny cykl edukacyjny przygotowujący uczestników i uczestniczki do prowadzenia dialogu międzykulturowego w roli Żywych Książek w oparciu o Żywą Bibliotekę – międzynarodową, uznaną przez Radę Europy, oficjalną metodę edukacji o prawach człowieka.

Cykl składał się będzie z następujących warsztatów:
– Warsztat kompetencji interpersonalnych – 21-23 września 2018 (piątek-niedziela)
– Warsztat kompetencji międzykulturowych – 26-27 października 2018 (piątek-sobota)
– Warsztat storytellingu – 1 grudnia 2018 (sobota)

Dodatkowo w celu nabycia praktycznych umiejętności prowadzenia dialogu międzykulturowego uczestnicy/czki Akademii wezmą udział we wrocławskiej Żywej Bibliotece. Żywe Biblioteki to wydarzenia organizowane w celu redukowania uprzedzeń i budowania akceptacji dla różnorodności. Polegają one na osobistej rozmowie z reprezentantem/tką grupy doświadczającej stereotypów, uprzedzeń, wykluczenia i dyskryminacji, która trwa określony czas, zazwyczaj 30 minut. Rozmowa ma luźny charakter: całe wydarzenie, odbywa się w intymnej, przyjaznej atmosferze. Żywe Książki pochodzą z bardzo różnorodnych kultur i środowisk, mają zróżnicowane pochodzenie narodowe i etniczne, status społeczny, wyznanie, zawód, kolor skóry, orientację seksualną, status materialny, wykształcenie, sprawność, wiek, poglądy, wygląd. Łączy ich wspólny cel: promowanie praw człowieka i akceptacji wobec inności poprzez przekazanie swojego doświadczenia oraz budowanie dialogu międzykulturowego.

Akademia Liderów Dialogu Międzykulturowego skierowana jest do osób:
– mieszkających we Wrocławiu
– reprezentujących mniejszości narodowe, etniczne, wyznaniowe i kulturowe,
– które ukończyły 18 lat,
– otwartych na różnorodność i wielokulturowość, które chcą poprzez dialog międzykulturowy działać na rzecz praw człowieka w roli Żywych Książek.

Uczestnictwo w Akademii jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały, poczęstunek kawowy i ciepły posiłek podczas zajęć oraz certyfikat o ukończeniu projektu.

Wszystkie warsztaty będą prowadzone interaktywnymi metodami warsztatowymi przez doświadczonych trenerów z zakresu komunikacji interpersonalnej, kompetencji międzykulturowych oraz storytellingu.

UWAGA! Zajęcia odbywać się będą w piątki po południu oraz w weekendy i będą prowadzone w języku polskim.

Aby wziąć udział w Akademii Liderów Dialogu Międzykulturowego należy do 18.09.2018 wypełnić elektroniczny formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ. Ze wszystkimi kandydatami przeprowadzone zostaną rozmowy rekrutacyjne.

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 693 145 674, e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl.

Akademia Liderów Dialogu Międzykulturowego jest organizowana w ramach projektu „Liderzy Dialogu Międzykulturowego” współfinansowanego z budżetu Gminy Wrocław.

********************************************************************

Regional Center of Support to non-Governmental Initiatives, Diversja Association and UP-DATE Association for Social Diversity along with the Wroclaw Center of Social Development are hereby inviting inhabitants of Wroclaw that represent the national, ethnic, cultural and religious minorities to take part in the Multicultural Dialogue Leaders Academy.

Multicultural Dialogue Leaders Academy is an interactive educational cycle that aims to prepare the participants of the project to facilitate the multicultural dialogue by taking on a role of Human Books within the framework of Human Library – an international method of educating in the field of Human Rights, that is recognized by the Council of Europe.

The educational cycle will be composed of the following modules:

  • Interpersonal competences workshop – 21-23 September 2018 (Friday – Sunday)
  • Multicultural competences workshop – 26-27 October 2018 (Friday – Saturday)
  • Storytelling workshop – 1st of December 2018 (Saturday)

Additionally, in order to gain practical skills in facilitating the multicultural dialogue, participants will take an active part in the Human Library event. Human Libraries are events organized in order to reduce prejudices in the society and are aimed to foster the acceptance of diversity within the different groups. This method of work is based on series of personal talks with representatives of groups that are facing social exclusion, stereotypes and/or discrimination. Conversations usually take 30 minutes and they have an informal, safe and friendly character. Human Books themselves are often coming from very varied cultures, backgrounds, countries as well as they can have different professions, beliefs, sexual orientation, level of education, material status, education, skin color, age, opinions, general appearance or disabilities. All of them are connected by the common goal – to promote Human Rights and acceptance of others through sharing experiences and general promotion of multicultural dialogue.

Multicultural Dialogue Leaders Academy is addressed to participants that are:

  • living in Wrocław;
  • representing national, ethnic, religious and/or cultural minorities;
  • over 18 years old;
  • open for diversity and multiculturalism, and that would like to enhance the multicultural dialogue to promote Human Rights by assuming the role of Human Books.

Participation in the project is free. Organizers are providing materials, catering, coffee breaks as well as relevant certificates of participation.

All of the workshops will be conducted by trainers experienced in the field of multicultural competences, storytelling and interpersonal communication.

Attention, Workshops will be organized on Fridays (afternoon) as well as weekends and will be conducted in Polish.

In order to take part in the Multicultural Dialogue Leaders Academy please fill the electronic recruitment form <AVAILABLE HERE> till 18.09.2018. All of the candidates will be interviewed prior to joining the project.

More information available:
Radosław Bednarski
Cell phone – 693 145 674
E-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl

Multicultural Dialogue Leaders Academy is organized as a part of the „Leaders of Multicultural Dialogue” project co-financed by the Municipality of Wrocław.